Zostanie ona zachowana na podstawie podpisanej właśnie przez prezydenta ustawie z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. 

Posłowie zdecydowali się na jej uchwalenie w obawie przed negatywnymi konsekwencjami jakie mogłoby przynieść pozbawienie PFRON osobowości prawnej. Już za niecałe trzy miesiące miał on bowiem stać się państwowym funduszem celowym, stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponowałby minister pracy i polityki społecznej.

To oznaczałoby likwidację dotychczasowych organów PFRON, w tym zarządu, rady nadzorczej oraz oddziałów wojewódzkich (ich zadania mieli przejąć marszałkowie województw). Te przekształcenia groziły jednak tym, że naruszony zostałby stabilny system wspierania pracodawców, osób niepełnosprawnych oraz różnych podmiotów, którym fundusz w drodze konkursów zleca wykonywanie niektórych zadań. PFRON nie mógłby też realizować własnych programów, takich jak Junior, którego celem jest aktywizowanie zawodowe niepełnosprawnych absolwentów.

Cześć ekspertów wskazywała też, że PFRON mógłby znaleźć się w sytuacji podobnej, jak Fundusz Pracy, który dysponuje znacznymi środkami na walkę z bezrobociem, ale nie są one wydawane ze względu na resort finansów.

Pierwotnie PFRON miał stracić osobowość prawną już od 1 stycznia 2012 r., ale gdy zbliżał się ten termin posłowie, uchwalając nowelizację ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zdecydowali o przedłużeniu o kolejne trzy lata daty wejścia w życie tej zmiany. Teraz przewidują, że PFRON zachowana swój status na stałe.

Etap legislacyjny: Podpisanie nowelizacji ustawy przez prezydenta

4,9 mld zł ma wynosić w 2015 r. budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych