Irlandzki sąd pracy skierował wniosek do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zwrócił się o wykładnię art. 2 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r.
Gdzie leży problem