Rząd planuje zmodernizować formacje podległe MSWiA i znacznie zwiększyć ich stan etatowy. Tak wynika z założeń do projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

To efekt podpisanego pod koniec września br. porozumienia kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przewodniczącymi związków zawodowych podległych mu służb. Wśród funkcjonariuszy narosło bowiem zniecierpliwienie związane z brakiem pełnej realizacji porozumienia z 2018 r. Kluczową kwestią było właśnie opracowanie projektu nowego programu rozwoju i modernizacji służb mundurowych na kolejne cztery lata, który uwzględniałby m.in. wydatki na podwyżki (pisaliśmy o tym w DGP nr 178/2021 „Mundurówka na razie nie będzie protestować”). Rząd ugiął się pod presją mundurowych, którzy zapowiadali, że w przypadku niewywiązania się z obietnic może dojść do podobnej akcji protestacyjnej jak w 2018 r., kiedy funkcjonariusze wyszli na ulice i masowo zaczęli korzystać ze zwolnień lekarskich.
Efektem tego są właśnie opublikowane założenia do projektu ustawy modernizacyjnej. Ma ona usprawnić funkcjonowanie czterech formacji: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Zmiany dotyczyć będą dwóch aspektów funkcjonowania służb: technicznego i ludzkiego. W obrębie tego pierwszego rząd planuje przede wszystkim wymianę oraz unowocześnienie uzbrojenia, sprzętu specjalistycznego i transportowego, wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej funkcjonariuszy oraz rozwój i utrzymanie systemów informatycznych. Projekt zakłada też budowę nowych oraz remont dotychczas użytkowanych obiektów.
W kwestiach kadrowych przewiduje się przede wszystkim zwiększenie stanu etatowego funkcjonariuszy w trzech z czterech wymienionych formacji. I tak w policji ma łącznie przybyć 5,6 tys. etatów: w 2022 r. – 1,7 tys., w 2023 r. – 1,3 tys., w 2024 r. – 1,3 tys. oraz w 2025 r. – 1,3 tys. Natomiast w Straży Granicznej planuje się wzrost o 750 etatów: w latach 2022–2024 – po 200 oraz o 150 w 2025 r. Również w Państwowej Straży Pożarnej nastąpi zwiększenie stanu etatowego funkcjonariuszy łącznie o 750 etatów: o 150 w 2022 r. i o 200 w latach 2023–2025.
Rząd chce też sprawić, żeby służba była atrakcyjniejsza finansowo. Dlatego proponuje podwyżkę wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej, mającej wpływ na przeciętne uposażenie funkcjonariuszy. Od 1 stycznia 2022 r. w policji i Straży Granicznej nastąpi wzrost wskaźnika z 3,810 do 4,061, w Państwowej Straży Pożarnej z 3,754 do 4,005 i w Służbie Ochrony Państwa z 4,480 do 4,731.
Ma to przeciwdziałać odpływowi wyszkolonych kadr oraz stworzyć lepsze warunki dla pozyskania do służby najbardziej wartościowych kandydatów. Rząd chce też w ten sposób zapobiegać niepożądanym zjawiskom w służbie, m.in. korupcji.
W projekcie przewidziano też zwiększenie konkurencyjności dotychczasowych wynagrodzeń pracowników cywilnych służb resortu spraw wewnętrznych poprzez ich podniesienie i poprawę relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. To również ma przyczynić się do zatrzymania doświadczonych i wykwalifikowanych kadr.
Etap legislacyjny
Założenia do projektu opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów