W przepisach wewnątrzzakładowych chcemy zapisać, że zwracamy koszty okularów, ale tylko tym, którzy pomyślnie przeszli okres próbny i teraz mają umowę na czas określony lub nieokreślony. Czy taki zapis jest prawidłowy?
Maciej Ambroziewicz specjalista z zakresu bhp / Dziennik Gazeta Prawna
Obowiązek pracodawcy dotyczący zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych nie może być uzależniony od rodzaju umowy o pracę. Prawo do refundacji poniesionych przez pracownika kosztów przysługuje również zatrudnionym na podstawie umowy na okres próbny. Ograniczanie tego prawa jest niedopuszczalne.
Zgodnie z par 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – czyli wstępnych, okresowych lub kontrolnych wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Powyższy przepis jest bardzo ogólny, dlatego pracodawca powinien w wewnętrznym akcie prawnym (zarządzeniu, decyzji, regulaminie itp.) określić szczegółowe zasady przydziału okularów, a w szczególności kwotę refundacji oraz czasokres ich używalności.
Istotne jest również to, że zgodnie z definicją zawartą w par. 2 pkt 4 powyższego rozporządzenia za pracownika uważa się każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym także praktykanta i stażystę, o ile użytkuje ona w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. W związku z powyższym prawo refundacji poniesionych przez pracownika kosztów przysługuje również osobom zatrudnionym na podstawie umowy na okres próbny, czas określony,