Za inwestowanie pieniędzy gromadzonych w PPK odpowiada instytucja finansowa, którą – w porozumieniu z pracownikami – wybiera pracodawca. Uczestnik PPK nie może zmienić instytucji zarządzającej PPK i nie może zmieniać polityki inwestycyjnej funduszu. Do niego natomiast należy decyzja o zmianie funduszu zdefiniowanej daty lub przeniesieniu środków pomiędzy funduszami.

Wnioski, deklaracje i oświadczenia - w sprawach związanych z uczestnictwem w PPK - pracownik składa swemu pracodawcy. Tak jest np. w przypadku, gdy pracownik w wieku 55+ chce zostać uczestnikiem tego programu, czy gdy uczestnik PPK chce finansować dodatkową wpłatę do PPK. Natomiast, jeżeli uczestnik PPK chce złożyć dyspozycję dotyczącą środków na jego rachunku, powinien zwrócić się bezpośrednio do instytucji finansowej, która u jego pracodawcy zarządza PPK.