Otrzymałam dotację na założenie działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy. W tym samym czasie otrzymałam informację, że zostałam przyjęta na staż w Holandii (organizowany bezpośrednio przez firmę). Zdaję sobie sprawę, że przez 12 miesięcy od założenia firmy (w momencie skorzystania z dotacji) nie mogę podjąć żadnej formy zatrudnienia, ale czy staż jest formą zatrudnienia? Będzie to płatny staż, ale na pewno nie za kwotę minimalnego wynagrodzenia w Holandii. Jeszcze nie podpisałam żadnej z tych umów, ani o dotację, ani o staż. Może wyjściem zgodnym z prawem jest dogadanie się z firmą w Holandii i wystawianie jej rachunków za usługi? Działalność byłaby zgodna z PKD mojej ewentualnej działalności gospodarczej.
Jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane jest bezrobotnemu w imieniu starosty powiatowego przez powiatowy urząd pracy ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie tego typu przyznawane jest na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych (rozporządzeń) do tej ustawy.
Na podstawie ogólnych informacji przedstawionych przez czytelniczkę należy uznać, że niedopuszczalne jest rozpoczęcie stażu po uzyskaniu dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku rozpoczęcia stażu po podpisaniu umowy o dofinansowanie starosta będzie mógł domagać się zwrotu udzielonego dofinansowania w całości.
Pojęcia zatrudnienia oraz stażu powinniśmy w opisywanej sytuacji interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 ust. 1 pkt 34 i 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy te stanowią, że zatrudnieniem jest wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. Z kolei przez staż należy rozumieć nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż organizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą powiatowym a pracodawcą, według programu określonego w takiej umowie i nie jest formą zatrudnienia w rozumieniu powyższej ustawy.
Na podstawie udzielonych przez czytelniczkę informacji zakładam, że staż organizowany jest przez prywatny podmiot holenderski, bez uczestnictwa polskiego urzędu pracy czy też starosty powiatowego. Zatem formalnie nie można uznać go za staż w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia. Bez względu na jego czas trwania oraz posługiwanie się przez holenderskiego pracodawcę pojęciem stażu taką formę współpracy należy ocenić jako nawiązanie normalnego stosunku pracy, czyli zatrudnienia, którego podjęcie skutkowałoby obowiązkiem zwrotu przyznanego dofinansowania.
Podjęcie współpracy z holenderskim przedsiębiorcą w formie świadczenia usług mogłoby być w tym przypadku dobrym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że szczegółowe kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej określane są w wewnętrznych regulaminach każdego powiatowego urzędu pracy i zasady te mogą się w pewnym zakresie różnić w zależności od miejsca, w którym bezrobotny ubiega się o dofinansowanie. Niektóre urzędy pracy wprowadzają ograniczenia terytorialne dotyczące rejestracji firmy lub zastrzegają, że dofinansowanie nie może zostać przyznane na działalność prowadzoną wyłącznie poza granicami Polski. W takim przypadku świadczenie przez przedsiębiorcę na stałe usług wyłącznie na terytorium Holandii w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności mogłoby zostać uznane za naruszenie postanowień umowy zawartej w związku z przyznanym dofinansowaniem. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy beneficjent obowiązany byłby wówczas do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi. Dlatego sugeruję, by przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stałej współpracy na terytorium Holandii czytelniczka zweryfikowała zasady przyznawania wsparcia finansowego obowiązujące w jej urzędzie pracy oraz postanowienia umowy podpisywanej w związku z otrzymaniem dofinansowania.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 1 pkt 34, art. 2 ust. 1 pkt 43, art. 46 ust. 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674).
Par. 6 ust. 3 i par. 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r. poz. 457).