Marcin Stanecki, radca prawny
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zawiera definicję wypadku przy pracy. W myśl art. 3 ust. 1 tej ustawy za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Aby zdarzenie miało cechy wypadku przy pracy, muszą zostać spełnione wszystkie wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy przesłanki. Brak którejkolwiek z nich powoduje, że zaistniały wypadek nie jest wypadkiem w pracy. Przy czym należy pamiętać, że mamy bardzo bogate orzecznictwo w zakresie wypadków w pracy, które pozwoli nam znaleźć odpowiedź na zadane pytanie.