W myśl art. 31 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy inspektor pracy zobowiązany jest do dokumentowania ustaleń kontroli w formie protokołu. W przypadku niestwierdzenia uchybień wynik kontroli może być udokumentowany w formie notatki urzędowej, która powinna zawierać zwięzły opis stanu faktycznego stwierdzonego w czasie kontroli. Notatkę urzędową podpisuje tylko inspektor pracy. Z kolei protokół podpisuje inspektor pracy prowadzący kontrolę oraz osoba lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
Niezbędna dokumentacja