Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu tak samo, jak środki zgromadzone w OFE - mówi Barbara Giemza z departamentu ubezpieczeń i składek centrali ZUS.
Jakie dane zapisuje się na koncie ubezpieczonego w ZUS?
Są tam gromadzone informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne – należnych (w przypadku pracowników) bądź wpłaconych (w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą). Poza tym na koncie w ZUS są zapisywane dane o należnościach odprowadzonych do OFE (jeśli jest się jego członkiem), a także o zwaloryzowanych składkach emerytalnych i kapitale początkowym, jeśli został ubezpieczonemu naliczony.
Czy inne informacje są zapisywane na subkoncie ZUS?
Nie do końca, bo znajdziemy tam też informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne. Ale najważniejsze jest, że to właśnie tam są dokładne dane na temat środków przekazanych do wybranego OFE.
Czy trzeba być członkiem OFE, żeby mieć subkonto?
Po zmianach w przepisach od 2014 r. nie trzeba być członkiem takiego funduszu, aby posiadać subkonto w ZUS. Członkostwo w OFE jest już nieobowiązkowe. Osoby, które dopiero wejdą na rynek pracy, począwszy od 1 lutego 2014 r., mają 4 miesiące na podjęcie decyzji o wyborze OFE. Jeśli nie dokonają wyboru, część ich składki emerytalnej, w wysokości 7,3 proc. podstawy wymiaru, będzie zapisana tylko na subkoncie w ZUS.
Jakie są zasady dziedziczenia?
Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu tak samo, jak środki zgromadzone w OFE. Podlegają one podziałowi w razie śmierci, rozwodu, unieważnienia małżeństwa osoby, dla której zakład prowadzi subkonto.
Co to jest wypłata gwarantowana i kto ma do niej prawo?
Osoba, która nabyła prawo do świadczenia z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, może wskazać imiennie jedną lub kilka osób fizycznych jako uposażone. Po jej śmierci na ich rzecz będzie wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne, wypłata gwarantowana. Istotne jest, że osobę uposażoną spoza kręgu krewnych można wskazać za pisemną zgodą swojego współmałżonka. Nie jest ona wymagana, jeżeli jako uposażonego emeryt wskaże: dzieci własne, drugiego małżonka oraz przysposobione, wnuki, rodzeństwo czy małżonka. Jeżeli sam zainteresowany w ogóle nie dokona takiego wskazania, to wypłata gwarantowana trafi do współmałżonka, o ile w chwili śmierci ubezpieczonego pozostawał z nim we wspólności majątkowej. W pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku.
W jakim okresie przysługuje prawo do wypłaty gwarantowanej?
Uposażony nabywa prawo do całości albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć pobierającego świadczenie nastąpiła w okresie 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy ZUS przelał mu emeryturę.
Do kiedy zakład zewidencjonuje na subkoncie środki przekazane z OFE?
Do 31 marca 2015 r.
Jak sprawdzać stan swojego konta?
Najpierw należy się zarejestrować na portalu PUE.zus.pl. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do własnego profilu PUE. Dla bezpieczeństwa danych trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy profil PUE zostaje aktywowany. Użytkownik, chcący korzystać z pełnej funkcjonalności portalu NPI, musi być posiadaczem profilu zaufanego. Po założeniu profilu można będzie na bieżąco korzystać z dostępu do spersonalizowanego konta ubezpieczonego na PUE.