Gmina ma prawo obniżyć wysokość świadczenia rodzica o połowę kwoty dodatku mieszkaniowego, który został przyznany jego dorosłemu dziecku.
Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który oddalił skargę kasacyjną w sprawie wysokości zasiłku stałego. Złożyła ją osoba, która otrzymała decyzję przyznającą to świadczenie pomniejszone o połowę dodatku mieszkaniowego. W trakcie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego okazało się bowiem, że starający się o pomoc mieszka wspólnie z dorosłym synem. Obydwaj prowadzą wprawdzie odrębne gospodarstwa domowe, ale ojciec wskazał, że po równo ponoszą koszty utrzymania mieszkania.
Reklama

Reklama
Ponieważ synowi przyznany został dodatek mieszkaniowy, ośrodek pomocy społecznej uznał, że powoduje to, iż obciążenia rodzica z tytułu korzystania z mieszkania są niższe, a zatem są dla niego źródłem dochodu. To zaś przekłada się na wysokość zasiłku stałego. Jego kwota zgodnie z art. 37 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) stanowi różnicę między kryterium dochodowym a wysokością przychodów osoby. W związku z tym, że ojciec nie miał żadnych dochodów, zasiłek stały został pomniejszony właśnie o połowę dodatku mieszkaniowego.
Rozstrzygnięcie gminy zostało podtrzymane przez samorządowe kolegium odwoławcze, a potem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt I SA/Wa 1328/12), do którego ojciec składał odwołanie. Sąd, oddalając skargę, podkreślił, że w uzasadnieniu decyzji przyznającej synowi dodatek mieszkaniowy wyraźnie wskazano, że obejmuje on gospodarstwo domowe składające się z dwóch osób i jest on przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z konkretnym lokalem.
Te argumenty podzielił też NSA, który dodatkowo stwierdził, że zarzuty skarżącego dotyczyły tylko naruszenia prawa materialnego, a nie ustaleń faktycznych poczynionych przez WSA. – Zarówno skarżący, jak i jego syn partycypują w kosztach utrzymania mieszkania, dlatego wszystkie przysporzenia z tym związane wpływają na sytuację majątkową ojca – uzasadniała sędzia Monika Nowicka.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 października 2014 r., sygn. akt I OSK 1414/13.