Począwszy od uproszczenia naboru na wolne stanowiska, a kończąc na ułatwieniach dla cudzoziemców. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1233). Regulacja, od wielu lat zapowiadana przez Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, szefa służby cywilnej, trafiła wreszcie do konsultacji społecznych. Nad rozwiązaniami związanymi z wynagrodzeniami i zatrudnieniem pracuje odrębnie resort finansów.
Jedna z istotniejszych zmian dotyczy wyłaniania kandydatów przez komisję konkursową. Do tej pory, aby przystąpić do naboru, trzeba spełnić co najmniej wymagania niezbędne. W ofercie pracy zamieszczane są również dodatkowe (pożądane) wymogi. Po zmianach o tym, czy ktoś spełnia wymagania niezbędne w wystarczającym zakresie, będzie decydować komisja, biorąc pod uwagę zarówno poziom spełniania wymagań niezbędnych, jak i dodatkowych. Oznacza to, że o tym, którzy kandydaci zostaną wyłonieni, komisja zdecyduje na podstawie oceny spełniania przez nich wszystkich wymagań na dane stanowisko. W efekcie wybór określonego kandydata może być bardziej uznaniowy.
Zmienią się również zasady przyjmowania do urzędów cudzoziemców. Obecnie osób z innym obywatelstwem niż polskie jest w administracji niewiele. Projektodawca za taki stan rzeczy wini procedury. Teraz bowiem dyrektor generalny musi wystąpić do szefa służby cywilnej o zgodę na uwzględnienie w naborze możliwości zatrudnienia cudzoziemca. Po zmianach nie będzie tego wymogu. Dodatkowo obcokrajowy będą mogli aplikować na każde wolne stanowisko (chyba że w ofercie będzie zawarta klauzula, że nie jest ono przeznaczone dla tej grupy kandydatów).
– Proponowane rozwiązania w dużej mierze są techniczne, a nie merytoryczne. Jeśli urzędnicy nie będą godnie zarabiać, to żadne pozapłacowe ułatwienia nie przyciągną rzeszy kandydatów na poszczególne stanowiska – mówi prof. Jolanta Itrich-Drabarek z Uniwersytetu Warszawskiego, były członek Rady Służby Cywilnej.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach