Do 17 grudnia 2021 r. Polska powinna wdrożyć do swojego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17). Dyrektywa określa ramy ochrony sygnalistów jako osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Projekt założeń do polskiej ustawy wdrażającej dyrektywę zakłada m.in. bezwzględną ochronę sygnalisty przed rozwiązaniem umowy o pracę już od momentu dokonania zgłoszenia. Przy czym założenia do ustawy przewidują ochronę nie tylko w przypadku naruszeń dotyczących prawa Unii, lecz także prawa krajowego. To oznacza, że ochrona sygnalisty może być o wiele szersza, niż przewidują przepisy dyrektywy, na co zresztą dyrektywa pozwala i co pozostawia w gestii poszczególnych krajów członkowskich.
Sygnalizowanie o nieprawidłowościach może przybrać postać krytyki pracodawcy ze strony pracownika. Może ona dotyczyć różnych kwestii ‒ zarówno tych, które mają przełożenie na sytuację sygnalisty, jak i tych o szerszym charakterze dotyczących dobra zakładu pracy. Nie każda jednak krytyka pracodawcy jest dopuszczalna.