Zasadą jest, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Pracodawca, który ma zamiar rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, musi pamiętać, że art. 38 kodeksu pracy zobowiązuje go do zawiadomienia o tym reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
Obowiązek skonsultowania zamiaru wypowiedzenia dotyczy przypadku wypowiadania umowy zawartej na czas nieokreślony. Przyjmuje się, że zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy nie jest czynnością prawną, może być uznane za działanie prawne stanowiące część legalnej procedury rozwiązywania umowy o pracę. Przepis nakazuje zawiadomić zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy. Należy zatem przyjąć, że pracodawca jest zobowiązany dokonać tej czynności przed formalnym złożeniem pracownikowi oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy. Przekazanie organizacji samego zamiaru wypowiedzenia umowy należy uznać za niewystarczające. Koniecznie jest dodatkowo podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie tej samej przyczyny, która będzie następnie przedstawiona pracownikowi w treści uzasadnienia wypowiedzenia.