Funkcjonariuszka korzystała ze zwolnienia lekarskiego w trakcie zagrożonej ciąży. Po urodzeniu dziecka w czerwcu 2020 r. przebywała na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim (ten drugi zakończyła w czerwcu 2021 r.). W marcu 2020 r. wystąpiła o skierowanie na szkolenie zawodowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Policji (WSP) w Szczytnie. W trakcie urlopu rodzicielskiego dowiedziała się, że 30 czerwca 2021 r. odbędzie się egzamin na kurs do WSP. Złożyła odpowiedni raport, ale odmówiono jej skierowania. Aby je uzyskać, konieczne jest bowiem wystawienie opinii służbowej. Tymczasem nieobecność spowodowana macierzyństwem wpłynęła na brak możliwości wydania aktualnej opinii, bo czas na jej wystawienie upłynął 11 listopada 2020 r.
RPO podkreślił, że skierowanie na szkolenie nie jest obligatoryjne, ale jego odmowa może stanowić dyskryminację ze względu na płeć. Wskazał, że termin oceny można przesunąć o okres np. choroby lub urlopu na opiekę nad dzieckiem, przepisy nie wyłączają też opiniowania funkcjonariusza np. w czasie urlopu rodzicielskiego. – Tym samym termin opiniowania służbowego policjantki nie upłynął. Z uwagi na brak działania przełożonego właściwego do wydania opinii został przesunięty o okres urlopu rodzicielskiego – podkreślił rzecznik.