Nagroda jubileuszowa w postaci rzeczowej, jeżeli jest przyznawana periodycznie według zasad określonych w zakładowych źródłach prawa pracy, nie stanowi podstawy wymiaru składek – stwierdził ZUS.

Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który zamierza wprowadzić dla swoich pracowników dodatkowe świadczenia – nagrody jubileuszowe za staż pracy. Planuje określić częstotliwości ich przyznawania oraz formę (rzeczową) przez dodanie do regulaminu wynagradzania odpowiednich postanowień. Świadczenia te mają być przyznawane po upływie każdego kolejnego pięcioletniego okresu zatrudnienia. Nagroda będzie stanowiła przychód podatkowy pracownika. Firma chce, aby zatrudniony, który spełnia przesłanki do jej nabycia, sam wybierał konkretny przedmiot z katalogu dostępnych produktów (do określonej maksymalnej kwoty zależnej od liczby przepracowanych lat).
Pracodawca ma wątpliwości, czy nagrody jubileuszowe w takim kształcie mogą być wyłączone z podstawy wymiaru składek. Wskazuje, że żaden obowiązujący akt prawny nie zawiera definicji nagrody jubileuszowej. Dlatego wystąpił do ZUS z pytaniem w tej sprawie.
Organ rentowy uznał, że w takim przypadku składek odprowadzać nie trzeba. W uzasadnieniu wskazał, że podstawy wymiaru należności do ZUS nie stanowią przychody wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). W par. 2 ust. 1 pkt tego rozporządzenia zostały jednak wymienione nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat. ZUS podkreślił, że decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia ze składek tego typu świadczeń ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co pięć lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania. Organ rentowy wskazał, że istotne jest także to, aby zasady przyznawania nagród jubileuszowych były określone w zakładowych źródłach prawa pracy (np. w regulaminie wynagradzania, zakładowym układzie zbiorowym pracy, regulaminie nagród jubileuszowych). Gdy uprawnienie wynika z indywidualnej decyzji pracodawcy podejmowanej wobec wybranej grupy pracowników, będzie stanowiło podstawę wymiaru składek.
Ponieważ w opisywanej sprawie wnioskodawca wskazał, że prawo do nagród jubileuszowych będzie zagwarantowane w regulaminie wynagradzania pracowników i będą one przyznawane na równych zasadach wszystkim, nie częściej niż co pięć lat, w konsekwencji są one wyłączone z podstawy wymiaru składek. Bez znaczenia jest to, że będą miały formę rzeczową.
Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 22 września 2021 r., DI/100000/43/640/2021