Rzeczywiście, w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) nie sprecyzowano mechanizmów związanych ze sprzeciwem wobec kontroli ZUS. Warto jednak zwrócić uwagę na art. 92a ustawy systemowej, gdzie postanowiono, że do kontroli płatnika składek będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 prawa przedsiębiorców. Z art. 59 prawa przedsiębiorców wynika, wobec jakich czynności można złożyć sprzeciw. Może on dotyczyć:
Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu kontroli, którego czynności sprzeciw dotyczy. O jego wniesieniu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego.