Zawiera ono wiele istotnych wyjaśnień ze strony projektodawcy (resortu pracy), które ułatwią interpretowanie nowych przepisów.
Przypomnijmy, że proponowana definicja pracy zdalnej nie wyklucza jej świadczenia z różnych miejsc, o ile każde z nich będzie uzgodnione z zatrudniającym. W trakcie konsultacji Pracodawcy RP zadali wiele pytań dotyczących stosowania takiej regulacji w praktyce. Chodzi m.in. o to, czy pracownik będzie zobowiązany informować firmę o aktualnym miejscu wykonywania obowiązków w trybie zdalnym (jeśli uzgodniono kilka miejsc) oraz czy zatrudniający może nałożyć taki obowiązek na podwładnego (np. odpowiednim postanowieniem w porozumieniu lub poleceniu wykonywania pracy zdalnej).
– Poruszone kwestie powinny być przedmiotem szczegółowych uzgodnień stron stosunku pracy bądź przedmiotem regulacji aktów wewnętrznych pracodawcy, czyli porozumienia lub regulaminu – wskazał resort pracy.
W taki sam sposób będzie można rozstrzygać kwestie związane z czasem pracy i jego ewidencjonowaniem. NSZZ „Solidarność” zwróciła uwagę, że brak regulacji w tym względzie może skutkować nakładaniem obowiązków w wymiarze wykraczającym ponad kodeksowe normy (zdalny tryb temu sprzyja, co potwierdzają badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy). Dlatego zdaniem związkowców przepisy powinny przewidywać, że sposób rozliczania dniówki należy określać w porozumieniu o stosowaniu zdalnego trybu. Z odpowiedzi resortu pracy wynika, że nie jest to konieczne.
– Katalog zagadnień, jakie powinno regulować porozumienie, jest otwarty. Oznacza to, iż jego strony mogą ustalić w nim także zasady rejestrowania czasu pracy przy pracy zdalnej – wskazało ministerstwo.
Z kolei OPZZ podkreśliło m.in., że projektowane przepisy powinny zobowiązywać firmy do ubezpieczenia narzędzi pracy, które są niezbędne do świadczenia zadań na odległość i zostaną udostępnione zatrudnionemu. – W razie przekazywania cennego sprzętu tego typu regulacja może chronić przed skutkami przypadkowego uszkodzenia przedmiotu użytkowania. Takie zdarzenia – w związku z wykonywaniem pracy zdalnej w różnych warunkach lokalowych lub technicznych – mogą mieć miejsce dosyć często – wskazał związek.
Zdaniem resortu utrzymanie ogólnego obowiązku ubezpieczania byłoby niezasadne. – Mogą bowiem zaistnieć przypadki, gdy z uwagi na niską wartość narzędzia (np. z uwagi na stopień zużycia) koszt ubezpieczenia przewyższyłby koszt takiego przedmiotu. Projektowane regulacje nie wykluczają natomiast dobrowolnego ubezpieczenia narzędzi przez pracodawcę – wyjaśniło ministerstwo.
W trakcie konsultacji partnerzy społeczni wnioskowali też o doprecyzowanie przepisów pozwalających na zawarcie indywidualnego porozumienia z pracownikiem umożliwiające temu ostatniemu zdalny tryb wykonywania obowiązków (kiedy można je zawierać?).
– Porozumienie z pracownikiem może zostać zawarte, gdy nie zostało zawarte porozumienie zakładowe lub wydany regulamin pracy zdalnej. Oznacza to więc każdy przypadek, w którym nie funkcjonuje w zakładzie akt wewnętrzny regulujący zasady pracy zdalnej – wyjaśnił resort.