Nie, chociaż pracodawcę może czekać ponowna kontrola inspekcji pracy. Nowelizacja przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa), która weszła w życie 18 września 2021 r., zmodyfikowała procedurę w tym zakresie. Składka wypadkowa jako jedyna ze składek ubezpieczeniowych charakteryzuje się zróżnicowaniem stopy procentowej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy wypadkowej stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy.
Kategoria ryzyka jest uzależniona od, upraszczając, poziomu bezpieczeństwa u danego płatnika. Wyraża się to m.in. w liczbie osób, jakie zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, oraz liczbie osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.