Tak wynika z odpowiedzi MKDNiS na uwagi ZUS zgłoszone na etapie uzgodnień projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.
Przypomnijmy, że całościowo reguluje on kwestie dotyczące tej grupy zawodowej. Definiuje m.in., kim jest artysta zawodowy i kształtuje procedury potwierdzania i aktualizacji jego uprawnień. Projektowane regulacje mają też rozwiązać problem niedostosowania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym do specyfiki ich działalności. Po wejściu w życie nowych regulacji każdej osobie profesjonalnie wykonującej działalność artystyczną, która potwierdzi, że ma udokumentowany dorobek artystyczny lub jest absolwentem studiów drugiego stopnia uczelni artystycznej, będą przysługiwać określone uprawnienia, w tym właśnie pomoc przy opłacaniu składek (na dopłaty będą mogły liczyć osoby w gorszej sytuacji finansowej). Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze specjalnie w tym celu utworzonego funduszu, zasilanego głównie z opłaty reprograficznej.