Jeśli firma nie rozliczy się z dopłat do pensji pracowników, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy będzie mógł zażądać zwrotu całej pomocy. Ale najpierw wezwie firmę do dopełnienia tego obowiązku w dodatkowym terminie. Tak wynika z projektu nowelizacji specustawy covidowej, który trafił już do uzgodnień międzyresortowych.

Omawiane przepisy dotyczą dofinansowania do pensji pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy (z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; art. 15gg specustawy). Zatrudniającym udzielono na tej podstawie dofinansowanie do 1,75 mln etatów na łączną kwotę 7,3 mld zł. Zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany do rozliczenia tych środków w terminie do 30 dni od zakończenia okresu pobierania świadczeń. Musi złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) m.in. dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków (zgodnie z przeznaczeniem) oraz zatrudnienie pracowników, na których otrzymał wsparcie. Projekt nowelizacji przewiduje, że jeśli firma nie spełni tego obowiązku, to dyrektor WUP wezwie ją do dopełnienia tego wymogu w dodatkowym 30-dniowym terminie (pod rygorem obowiązku zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków). Jeżeli wezwanie nie poskutkuje, dyrektor urzędu wyda decyzję o zwrocie.
– To istotne doprecyzowanie, bo eliminuje obecne wątpliwości dotyczące tego, kto wydaje wspomnianą decyzję. Ułatwieniem dla urzędów będzie też możliwość pozyskiwania informacji od Państwowej Inspekcji Pracy i Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi o dane, które mają znaczenie m.in. dla oceny spełniania warunków do przyznania pomocy – tłumaczy Paweł Sych, radca prawny w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global.
Nowe przepisy doprecyzują też same zasady zwrotu. W tym zakresie zastosowanie będzie miał art. 169 ust. 1–6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Zgodnie z tą regulacją dotacje publiczne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie albo w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa w ciągu 15 dni od stwierdzenia wymienionych nieprawidłowości (wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych). Doprecyzowane są też kryteria przesądzające o konieczności oddania pieniędzy. Pomoc jest pobrana w nadmiernej wysokości, jeśli m.in. jej wartość była wyższa niż przewidują przepisy (w tym przypadku specustawa covidowa określająca warunki dopłat) lub umowa zawierana z beneficjentem wsparcia. Z kolei dotacjami nienależnymi są te udzielone bez podstawy prawnej. Zwrotowi podlega ta część, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości. Projekt jednoznacznie przesądza też, że w zakresie oddawania środków będzie miał zastosowanie k.p.a i odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Ma to ułatwić realizację zadań dyrektorom WUP-om, które wydają decyzje o zwrocie, samorządowym kolegiom odwoławczym rozpatrującym odwołania od tych decyzji i sądom (w razie zaskarżenia decyzji SKO).