Omawiane przepisy dotyczą dofinansowania do pensji pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy (z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; art. 15gg specustawy). Zatrudniającym udzielono na tej podstawie dofinansowanie do 1,75 mln etatów na łączną kwotę 7,3 mld zł. Zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany do rozliczenia tych środków w terminie do 30 dni od zakończenia okresu pobierania świadczeń. Musi złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) m.in. dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków (zgodnie z przeznaczeniem) oraz zatrudnienie pracowników, na których otrzymał wsparcie. Projekt nowelizacji przewiduje, że jeśli firma nie spełni tego obowiązku, to dyrektor WUP wezwie ją do dopełnienia tego wymogu w dodatkowym 30-dniowym terminie (pod rygorem obowiązku zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków). Jeżeli wezwanie nie poskutkuje, dyrektor urzędu wyda decyzję o zwrocie.
– To istotne doprecyzowanie, bo eliminuje obecne wątpliwości dotyczące tego, kto wydaje wspomnianą decyzję. Ułatwieniem dla urzędów będzie też możliwość pozyskiwania informacji od Państwowej Inspekcji Pracy i Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi o dane, które mają znaczenie m.in. dla oceny spełniania warunków do przyznania pomocy – tłumaczy Paweł Sych, radca prawny w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global.