Pracownicy wykonujący czynności kontrolne są obowiązani do nieujawniania informacji o tym, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę. Wynika to wprost z art. 44 ust. 3 ustawy z o Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto na podstawie art. 15 pkt c Konwencji nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie 11 lipca 1947 r., inspektorzy pracy zobowiązani są traktować jako absolutnie poufne źródło jakiekolwiek skargi informujące ich o naruszeniu lub złamaniu przepisów prawnych. Co więcej, nie mogą pracodawcy lub jego przedstawicielowi dać nawet żadnej wskazówki, że kontrolę przeprowadzono w następstwie otrzymania skargi.
Brak odpowiedzi jest uzasadniony