Tak wynika z ponownych uzgodnień międzyrządowych w sprawie nowelizacji kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe przepisy mają jednoznacznie uprawnić pracodawców do weryfikacji trzeźwości podwładnych, w tym także tych zarobkujących na innej podstawie niż etat (np. zleceniobiorców i samozatrudnionych). Resort pracy przyjął część uwag zgłoszonych w ramach dodatkowych konsultacji, ale nie uwzględnił np. tych, które miały doprecyzować zasady doboru pracowników do badań.
Do modyfikacji