Przedsiębiorcy i pracownicy będą otrzymywać zasiłki chorobowe i macierzyńskie na takich samych zasadach. Ich wysokość będzie uzależniona od wpłaconych składek.
Dzisiaj rząd zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Prowadzący działalność gospodarczą będą mieć liczony zasiłek chorobowy od podstawy wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy.
– Dobrze się stało, że rząd wziął się do porządkowania zasad wypłat chorobowego. Dochodziło bowiem do patologii. Wysokie świadczenia otrzymywały osoby, które nigdy nie prowadziły własnej firmy, a zarejestrowały działalność wyłącznie w celu wyłudzenia wypłaty – zauważa Dorota Wolicka, dyrektor biura interwencji i organizacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Zmianie ulegną także zasady wypłaty zasiłków chorobowych w przypadku ubezpieczenia krótszego niż 12 miesięcy. Podstawę wymiaru będzie stanowić suma najniższej podstawy wymiaru składki (czyli 60 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2014 r – obecnie jest to kwota 2247,60 zł) i kwota stanowiąca 1/12 nadwyżki, jaka zostanie nadpłacona ponad najniższą podstawę. Takie rozwiązanie ma na celu uśrednienie podstawy wymiaru składki, a w konsekwencji uzależnianie zasiłku od zadeklarowanego przychodu.
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorcy mają prawo wystąpić o wypłatę zasiłku już po miesiącu uiszczania danin. Przy czym mogą oni zadeklarować podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w wysokości nawet 250 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. I kwota ta – w 2014 r. wynosi 9365 zł – jest podstawą do wypłaty zasiłku bez względu na okres wpłacania składek.
Rząd, przygotowując zmiany, wskazał, że na podstawie obecnych przepisów okres wypłaty świadczeń jest zdecydowanie dłuższy niż okres uiszczania wysokich składek na ubezpieczenia. Nowe rozwiązania są też konieczne, bo zasiłek macierzyński przysługuje bez okresu wyczekiwania, czyli jest wypłacany od razu po objęciu ubezpieczeniem. Aktualnie okres korzystania z tego rodzaju wsparcia wynosi od 52 tygodni (w przypadku ciąży pojedynczej) do 71 tygodni (w przypadku porodu mnogiego lub przysposobienia co najmniej 5 dzieci). Pozostawienie więc możliwości opłacania składek bez żadnych ograniczeń przez prowadzących firmy byłoby – zdaniem rządu – kosztowne dla ZUS.
Etap legislacyjny
Projekt oczekuje na przyjęcie przez rząd