Należy określić: strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

Poniżej zostaną omówione elementy umowy o pracę, co do których w praktyce pojawia się najwięcej wątpliwości.

Jak określić wynagrodzenie?

Wynagrodzenie pracownika powinno zostać określone wraz ze wskazaniem składników tego wynagrodzenia (art. 29 § 1 pkt 3 k.p.). Pracownik nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy nieodpłatnie. Wynagrodzenie powinno być tak określone, by odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 k.p.).

Czy wynagrodzenie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Nie. Jeżeli natomiast pracownik zatrudniony jest na część etatu, minimalne wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu (art. 8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).

Jak określić termin i sposób płatności wynagrodzenia?

Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 1 k.p.). Wybór terminu wypłaty wynagrodzenia Rozdział 1. Zawieranie umów o pracę 13 jest ograniczony, ponieważ termin ten musi być stały i ustalony z góry, występować co najmniej raz w miesiącu, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu przepracowanym przez pracownika (art. 85 § 1 oraz § 2 k.p.).

W jakiej formie płaci się wynagrodzenie?

Wypłata następuje w formie pieniężnej, a częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy (art. 86 § 2 k.p.). Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia powinny być określone w regulaminie pracy, a jeśli pracodawca nie ma obowiązku wydania regulaminu pracy – w pisemnej informacji przekazywanej pracownikowi. Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na rachunek płatniczy wskazany przez pracownika, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 k.p.).

Co się stanie, jeśli w umowie nie określono terminu rozpoczęcia pracy?

Przyszły pracownik zyskuje status pracownika dopiero z dniem określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeżeli nie został on określony, osoba taka staje się pracownikiem w dniu zawarcia umowy (art. 26 k.p.).

Czy w umowie o pracę trzeba wskazać zakres obowiązków?

Nie. W umowie o pracę uzgadnia się jedynie rodzaj pracy (stanowisko pracy). Zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków jest obowiązkiem pracodawcy. Obowiązek ten może zostać zrealizowany poprzez przekazanie pracownikowi zakresu obowiązków ustnie lub w formie pisemnej. Pracodawca może wydawać pracownikowi polecenia, które nie wynikają z zakresu obowiązków, ale dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, a pracownik ma obowiązek je wykonać (art. 100 § 1 k.p.).

Więcej na temat konstruowania i zawartości umów o pracę przeczytasz w książce Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie.