Do składek na ubezpieczenia społeczne z mocy odesłania z art. 31 i 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Zgodnie z zasadami określonymi w ordynacji w przypadkach i w zakresie w niej przewidzianym za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji. Zgodnie z art. 115 ordynacji podatkowej wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Stosuje się to również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem. W przypadku składek chodzi o płatnika i osoby odpowiadające z nim solidarnie za zaległości składkowe.
Warto tu odnotować stanowisko zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1620/17. NSA stwierdził, że dla odpowiedzialności podatkowej przewidzianej w art. 115 ordynacji podatkowej bez znaczenia pozostaje, czy osoba odpowiedzialna jest aktualnym, czy byłym wspólnikiem spółki. Ustawodawca przewidział bowiem odpowiedzialność obu tych grup wspólników, przy czym odpowiedzialność byłego wspólnika ma nieco węższy zakres niż odpowiedzialność osoby nadal aktywnej w spółce. Dotyczy ona bowiem jedynie tych zaległości podatkowych z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem.