Przy ubieganiu się o świadczenie liczy się to, z jakiego tytułu opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne – wskazał Sąd Okręgowy w Płocku w niedawnym wyroku.

Sprawa dotyczy kobiety, która jest wspólnikiem spółki jawnej i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w postaci sklepu z odzieżą. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym. W związku z lockdownem złożyła w ZUS wniosek o świadczenie postojowe. Spełniła bowiem wszystkie warunki do przyznania świadczenia, z wyjątkiem jednego. Nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162). Wnioskodawczyni jest bowiem wspólnikiem spółki jawnej i zdaniem ZUS nie zalicza się do powyższych kategorii. W uzasadnieniu odmowy organ rentowy wskazał, że wspólnicy spółki jawnej nie mogą być traktowani jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ponieważ zostali wyłączeni z tego kręgu przez przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423).
Z takim podejściem nie zgodziła się kobieta, a SO w Płocku przyznał jej rację. Zgodził się, że postojowe nie przysługuje wspólnikowi spółki jawnej, jednak kwestia ta nie stanowiła sedna sprawy. ZUS pominął bowiem, że wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
Spór sprowadzał się zatem do oceny przesłanki z art. 15zq ust. 4 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Chodzi o niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że jest nim prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
A tak jest właśnie w omawianym przypadku. Kobieta prowadzi bowiem jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą i to z niej opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo nie zawiesiła prowadzenia firmy, a spadek przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był dalece większy niż wymagane 15 proc. Z tych względów sąd zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał kobiecie prawo do świadczenia postojowego.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z 29 czerwca 2021 r., sygn. akt VI U 356/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia