Siedem części będzie liczył program studiów podyplomowych, których ukończenie pozwoli na zatrudnienie w zawodzie pracownika socjalnego.

Proces zdobywania kwalifikacji szczegółowo określa projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie minimalnych wymogów programów dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej. Jego wydanie jest potrzebne z uwagi na zmiany w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), które są związane z nabywaniem uprawnień do zawodu pracownika socjalnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 116 pracownikiem socjalnym będzie mogła zostać osoba, która ukończyła studia na jednym z wymienionych w tym przepisie kierunków, m.in. pedagogice, polityce społecznej, socjologii, jeśli ukończy studia podyplomowe na kierunku praca socjalna. Stworzenie dodatkowej ścieżki dającej możliwość wykonywania zawodu pracownika socjalnego ma być odpowiedzią na problemy wielu ośrodków pomocy społecznej w pozyskiwaniu nowych kadr do zajmowania się pracą socjalną.
Zgodnie z projektem rozporządzenia program studiów podyplomowych będzie obejmował siedem bloków zajęć: wprowadzenie do pracy socjalnej, elementy polityki społecznej, metodykę i metodologię pracy socjalnej (najobszerniejszy, liczący minimum 120 godzin), projekt socjalny, strukturę i organizację pomocy społecznej, a także praktyki zawodowe i seminarium dyplomowe. Ponadto w ramach tych modułów zostały też wskazane tematy zajęć. Przykładowo w pierwszym spośród ww. będą się odbywać zajęcia dotyczące etyki zawodowej, specjalizacji zawodowej, metod i techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz superwizji pracy socjalnej. Jednocześnie to, jaka liczba godzin zostanie przeznaczona na poszczególne tematy każdego bloku, będzie należało do indywidualnej decyzji uczelni realizującej studia podyplomowe.
Rozporządzenie ma wejść w życie 30 października 2021 r.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia