Korzystam ze zwolnienia lekarskiego od pracy. Zaczęłam chorować w trakcie wypowiedzenia umowy. Pracodawca wypłaca mi zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. pensji. Czy wysokość świadczenia zmieni się, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana? Czy pracodawca prześle ostatnie zaświadczenie lekarskie do ZUS? – pyta pani Zuzanna.
Z pytania wynika, że niezdolność do pracy, która powstała w czasie wypowiedzenia umowy o pracę, będzie trwała nieprzerwanie po jej rozwiązaniu. W takiej sytuacji płatnikiem zasiłku po ustaniu stosunku pracy będzie oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania pani Zuzanny. Jeśli zaświadczenie lekarskie będzie obejmowało okres także po rozwiązaniu umowy o pracę, pracodawca wypłaci zasiłek do dnia ustania zatrudnienia włącznie i przekaże sprawę do ZUS.
Musi wtedy przekazać zakładowi zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3, niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru i wysokości zasiłku chorobowego. Kwota zasiłku po rozwiązaniu umowy o pracę może się różnić od otrzymywanej w trakcie zatrudnienia. Wynika to stąd, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu stosunku pracy nie może być wyższa od kwoty wynoszącej 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych. Od września do listopada ta maksymalna podstawa wymiaru zasiłku wynosi 3739,97 zł.
Gdy zatem zaświadczenia ZLA i Z-3 trafią do ZUS, urzędnicy sprawdzą wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla byłego pracownika. Stanowi ją zwykle przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Następnie podstawa ta jest porównywana z kwotą 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Gdy podstawa wymiaru zasiłku jest niższa od przeciętnego wynagrodzenia albo jemu równa, to ZUS od niej oblicza zasiłek. Jeśli natomiast podstawa zasiłku jest wyższa od kwoty 3 739,97 zł, to zostaje obniżona do tej właśnie wysokości.
Podstawa prawna
Art. 36, art. 46 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).