Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy, które znacznie uszczegółowiono w 2019 r., nadal nie są do końca jasne. Dodatkowe wątpliwości pojawiły się po połączeniu treści rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej z art. 149 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: k.p.), z którego wynika wyjątek umożliwiający nieewidencjonowanie godzin pracy w przypadku pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy, zatrudnionych w systemie zadaniowym oraz otrzymujących ryczałt za nadgodziny lub pracę w nocy.
Wymiar nieobecności