Specyfika działania rynku finansowego, w którym za bezpieczeństwo pieniądza lub innych składników majątkowych w dużej mierze odpowiada człowiek, powoduje, że jest to obszar szczególnie podatny na występowanie zjawiska prania pieniędzy. Aby mu przeciwdziałać, ustawodawca już jakiś czas temu wprowadził do polskiego porządku prawnego regulacje, w których szczególną uwagę poświęcił funkcjonowaniu i ochronie sygnalistów jako źródle informacji dotyczących przestępstw tego rodzaju. Ochronę sygnalistów zgłaszających nieprawidłowości na rynku finansowym przewidziana w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML). Przepisy te nakładają na instytucje obowiązane opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. A jeszcze więcej obowiązków zostanie nałożonych na instytucje (pracodawców) 30 października 2021 r., kiedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy AML, implementująca przepisy tzw. V Dyrektywy AML.
Źródłem także kodeks pracy