Rodzice muszą podać wysokość dochodu osiągniętego w 2013 r. Mogą to zrobić za pomocą oświadczenia lub zaświadczenia z urzędu skarbowego.
Tydzień z zasiłkami
Czy można już składać wnioski
Czytelniczka od czerwca otrzymuje zasiłek rodzinny na dwójkę dzieci. Z decyzji wynika, że prawo do niego zostało przyznane do 31 października. Czy może już złożyć wniosek, aby od listopada gmina ponownie wypłacała jej pomoc?
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego (poza tymi, które mają charakter jednorazowy, jak wsparcie po urodzeniu dziecka) są przyznawane na okres zasiłkowy. Rozpoczyna się on 1 listopada, a kończy 31 października następnego roku kalendarzowego. Przepisy przewidują jednak, że wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 września. Osoby, które zrobią to jeszcze przed 30 września, na pewno otrzymają w listopadzie zasiłek przysługujący za ten miesiąc. Takiej gwarancji nie ma, jeżeli dokumenty zostaną złożone między 1 października a 30 listopada. Wtedy gmina ma więcej czasu na rozpatrzenie wniosku oraz wypłacenie pierwszych pieniędzy, bo ten termin kończy się 31 grudnia. Może się więc zdarzyć, że w grudniu opiekun otrzyma zarówno listopadowy, jak i grudniowy zasiłek. O świadczenia można zresztą składać wnioski w trakcie każdego okresu zasiłkowego. Są one wtedy przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wszystkimi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego. W takich sytuacjach ważny jest też dzień miesiąca, w którym rodzic przyszedł do gminy. Złożenie wniosku po 10. dniu danego miesiąca, np. stycznia, oznacza, że świadczenia za ten miesiąc wypłacane są do ostatniego dnia następnego miesiąca. W tym przypadku nastąpi to do końca lutego. Przepisy przewidują też specjalną procedurę postępowania, gdy wniosek został nieprawidłowo wypełniony. Rodzic zostanie wówczas wezwany do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni. Jeżeli nie zostaną do wniosku dołączone wymagane dokumenty, również będzie musiał je dostarczyć, w czasie nie krótszym niż 14 dni, ale nie dłuższym niż 30. W obydwu przypadkach niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Podstawa prawna
Art. 24, 24a i 26 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy konieczne jest zaświadczenie o dochodzie
Ojciec trójki dzieci będzie składał wniosek o świadczenia rodzinne. Czy dochody swoje i żony musi obowiązkowo podać w zaświadczeniu?
Co do zasady dokumentowanie wysokości dochodu, co daje gminie podstawę do sprawdzenia, czy spełnione jest kryterium dochodowe, jest uzależnione od źródła jego pochodzenia. Członkowie rodziny, których zarobki podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o PIT, mogą złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego, na którym znajdzie się kwota ich miesięcznego przychodu oraz podatku i składek na ubezpieczenia społeczne. Te same informacje można też podać w oświadczeniu. Z kolei osoby, które rozliczają się zryczałtowanym podatkiem, mogą te dane wskazać tylko w oświadczeniu. Ponadto tylko w formie oświadczenia przekazywane są informacje o tych dochodach, które są zwolnione z opodatkowania (ich rodzaje wymienia ustawa o świadczeniach rodzinnych). Odrębnego dokumentu – zaświadczenia lub oświadczenia – wymaga podanie wysokości składki zdrowotnej. Natomiast w przypadku rolników, u których liczony jest dochód osiągany z jednego hektara przeliczeniowego, potrzebne jest zaświadczenie lub oświadczenie o ich liczbie. Rodzice powinni też pamiętać o konieczności złożenia dokumentów związanych ze zmianą ich sytuacji dochodowej po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Jeżeli doszło do utraty źródła zarobkowania, trzeba podać kwotę tego dochodu i datę, od kiedy nie jest wypłacany. Jeżeli zaś mają nowe dochody, wymagane jest podanie jego kwoty z miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym to nastąpiło.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).
Czy wzór formularza jest określony
Pani Kamila będzie ubiegać się o świadczenia na dwójkę dzieci. Czy wzór wniosku oraz pozostałych potrzebnych dokumentów jest uregulowany przepisami?
Druk wniosku o zasiłek na dziecko określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej i można go otrzymać w gminnej jednostce, która zajmuje się przyznawaniem świadczeń. Najczęściej jest nim ośrodek pomocy społecznej. Rodzic musi w nim podać podstawowe dane swoje i dzieci, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, daty urodzenia. Powinien też zaznaczyć, jakie dodatki i na które dzieci chciałby otrzymywać. Przepisy określają też wzory innych, najczęściej wymaganych dokumentów, czyli zaświadczeń i oświadczeń o dochodzie, potwierdzenia uczęszczania do szkoły. Wszystkie druki są dostępne w ośrodku pomocy społecznej.
Podstawa prawna
Par. 2 i 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).
Czy potrzebne jest zaświadczenie ze szkoły
Najstarsza córka czytelniczki zaczęła naukę w szkole średniej, która jest położona 20 kilometrów od jej miejsca zamieszkania. Czy przy występowaniu o dodatek do zasiłku, pozwalający częściowo pokryć koszty dojazdu do szkoły, trzeba mieć zaświadczenie z placówki potwierdzające naukę?
Ponieważ otrzymywanie dodatków do zasiłku rodzinnego jest uzależnione od spełniania dodatkowych wymogów, trzeba je potwierdzić odrębnymi dokumentami. W przypadku dodatku przysługującego z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania jest to zaświadczenie szkoły lub oświadczenie informujące o tym fakcie. Jeżeli zaś dziecko będzie na czas nauki poza domem mieszkać w miejscowości, w której znajduje się placówka oświatowa, konieczne jest zaświadczenie lub oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia. Ponadto kształcenie, zarówno na etapie szkoły, jak i szkoły wyższej, trzeba potwierdzać w sytuacji ubiegania się o zasiłek rodzinny. Jest to potrzebne zwłaszcza wtedy, gdy dziecko skończy 18 lat (wcześniej jest obowiązek nauki) i wymagane jest potwierdzenie kontynuowania edukacji. Niektóre gminy wymagają jednak dostarczenia takiego zaświadczenia lub oświadczenia również w odniesieniu do niepełnoletnich dzieci, np. na potrzeby wypłacenia dodatku z tytułu rozpoczęcia nauki w danym roku szkolnym.
Podstawa prawna
Par. 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).
Czy trzeba potwierdzić urlop wychowawczy
Pracodawca udzielił matce urlopu wychowawczego. Będzie ona starać się o dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie. Czy musi przedstawić dokumenty dotyczące tego urlopu?
Jeżeli rodzic chce otrzymywać dodatek do zasiłku, gdy opiekuje się potomkiem na urlopie wychowawczym, musi przede wszystkim przedstawić zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie, w którym wskazany będzie termin oraz okres, na jaki został on udzielony. Musi się też w takim dokumencie znaleźć informacja o co najmniej sześciomiesięcznym czasie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed przyznaniem urlopu. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli rodzic wybierze tę drugą formę, potrzebny jest imienny raport miesięczny, potwierdzający odprowadzanie składek z miesiąca poprzedzającego ten, w którym wnioskuje o dodatek. Z kolei jeżeli dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, musi ona wystawić zaświadczenie o liczbie dni (o ile potomek w ogóle w niej przebywa). Wreszcie w przypadku, gdy rodzic w ograniczonym zakresie podejmuje pracę podczas urlopu wychowawczego, powinien potwierdzić to oświadczeniem, wskazującym też, że nie powoduje to zaprzestania opieki nad dzieckiem.
Podstawa prawna
Par. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).
Czy trzeba udowodnić samotne wychowanie dziecka
Czytelniczka po śmierci męża wychowuje dwójkę dzieci. Czy aby otrzymywać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego rodzicielstwa, musi dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty?
Przepisy ustawy określają, w jakich sytuacjach rodzic może być uznany za samotnie wychowującego dziecko. Od tego zależy rodzaj dokumentu, który trzeba złożyć razem z wnioskiem. Jeżeli drugie z rodziców nie żyje, wymagana jest kopia skróconego aktu zgonu. Gdy ojciec dziecka jest nieznany, trzeba przedstawić odpis zupełny aktu urodzenia dziecka. Natomiast w przypadku oddalenia przez sąd powództwa o ustalenie alimentów rodzic musi dołączyć odpis prawomocnego wyroku w tej sprawie. Ponadto przyznając ten dodatek, gmina może przeprowadzić wywiad sprawdzający, czy rodzic faktycznie spełnia przesłankę samotnego wychowywania dziecka.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 2 pkt 10 i 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).