Jeśli usługa wydawania towaru będzie realizowana przez pracowników pracodawcy, może zostać uznana za usługę własną uprawniającą do udzielenia klientowi obniżenia we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – bez względu na to, czy dotyczy jego produkcji własnej czy towarów handlowych.

Takie stanowisko przedstawił fundusz w decyzji z 13 lipca 2021 r. (nr DW.400.24.2021.IGR). O interpretację przepisów wystąpiła firma, która szyje odzież roboczą i ochronną oraz sprzedaje m.in. środki czystości, obuwie robocze i hełmy. Pracodawca chce zawrzeć z kontrahentem umowę na wykonywanie usługi polegającej na wydawaniu zatrudnionym u klienta i w jego magazynie zakupionych przez niego towarów: produkcji własnej i towarów handlowych. Ta usługa będzie świadczona przez pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Na fakturze VAT w odrębnych pozycjach będzie wykazana sprzedaż produkcji własnej, towarów handlowych oraz usługi wydawania towaru, choć może być i tak, że za tą ostatnią nabywca zażąda wystawienia odrębnej faktury. Pracodawca postanowił zapytać PFRON, czy będzie mógł wystawić kontrahentowi informację o kwocie obniżenia wpłaty na fundusz z tytułu sprzedaży usługi wydawania towaru.
PFRON wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) przedmiotem zakupu uprawniającym do udzielenia ulgi we wpłacie może być wyłącznie produkcja lub usługa własna sprzedającego. Dlatego tylko w zakresie, w jakim pracodawca ma wkład własny w usługę, może być ona uznana za własną. Wkład własny sprzedającego to nie tylko jego pracownicy, ale też inne zasoby, przy wykorzystaniu których zamierza wykonać usługę. Z tego względu usługą własną pracodawcy będą te wszystkie podejmowane przez niego działania, którym można przypisać przymiot własnego wkładu, z wyłączeniem tych czynności, w których realizacji nie uczestniczył.
Fundusz podkreśla, że w przedstawionym przez pracodawcę stanie faktycznym za uznaniem usługi wydawania towaru za usługę własną firmy przemawia to, że będzie ona świadczona wyłącznie przez jej pracowników. Nie ma przy tym znaczenia, że ta usługa będzie wykonywana w magazynie klienta, a wydawany towar będą stanowić zarówno produkcja własna, jak i towary handlowe. Co ważne, zgodnie z ustaleniami stron kooperacji usługa ta będzie wykazywana jako wyodrębniona pozycja na fakturze VAT obok innych pozycji albo będzie na nią wystawiana odrębna faktura VAT. W takim przypadku pracodawca po spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 22 ustawy o rehabilitacji będzie uprawniony do wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON z tytułu świadczenia usługi wydawania towaru.