Takie stanowisko przedstawił fundusz w decyzji z 13 lipca 2021 r. (nr DW.400.24.2021.IGR). O interpretację przepisów wystąpiła firma, która szyje odzież roboczą i ochronną oraz sprzedaje m.in. środki czystości, obuwie robocze i hełmy. Pracodawca chce zawrzeć z kontrahentem umowę na wykonywanie usługi polegającej na wydawaniu zatrudnionym u klienta i w jego magazynie zakupionych przez niego towarów: produkcji własnej i towarów handlowych. Ta usługa będzie świadczona przez pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Na fakturze VAT w odrębnych pozycjach będzie wykazana sprzedaż produkcji własnej, towarów handlowych oraz usługi wydawania towaru, choć może być i tak, że za tą ostatnią nabywca zażąda wystawienia odrębnej faktury. Pracodawca postanowił zapytać PFRON, czy będzie mógł wystawić kontrahentowi informację o kwocie obniżenia wpłaty na fundusz z tytułu sprzedaży usługi wydawania towaru.
PFRON wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) przedmiotem zakupu uprawniającym do udzielenia ulgi we wpłacie może być wyłącznie produkcja lub usługa własna sprzedającego. Dlatego tylko w zakresie, w jakim pracodawca ma wkład własny w usługę, może być ona uznana za własną. Wkład własny sprzedającego to nie tylko jego pracownicy, ale też inne zasoby, przy wykorzystaniu których zamierza wykonać usługę. Z tego względu usługą własną pracodawcy będą te wszystkie podejmowane przez niego działania, którym można przypisać przymiot własnego wkładu, z wyłączeniem tych czynności, w których realizacji nie uczestniczył.