Rodzice mogą się ubiegać o becikowe oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego. Obydwie formy pomocy są uzależnione od wysokości dochodów i wynoszą po tysiąc złotych.
Czy będzie dodatek do zasiłku na dziecko?
Reklama
Czytelniczka wychowuje z mężem dwójkę dzieci w wieku 6 miesięcy i 3 lat. Rodzina ze względu na dochody przekraczające ustawowe kryterium nie otrzymała na nie zasiłku, a na młodszego potomka również dodatku przysługującego po narodzinach dziecka. Czy po podwyższeniu progu dochodowego od 1 listopada będzie mogła to świadczenie uzyskać?

Reklama
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jest jednym z siedmiu świadczeń możliwych do otrzymania pod warunkiem, że rodzice są uprawnieni do zasiłku. Podstawowym wymogiem jego uzyskania jest spełnianie kryterium dochodowego, a to od okresu zasiłkowego rozpoczynającego się 1 listopada będzie wyższe i wyniesie 564 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko (do końca października jest to odpowiednio 539 zł i 623 zł). Przy składaniu kolejnego wniosku może się więc okazać, że rodzice mają prawo zarówno do świadczenia, jak i dodatku. Nie muszą się przy tym obawiać, że minął już termin, bo mają na to 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Dodatek związany z przyjściem na świat potomka jest jednorazowy i wynosi 1 tys. zł. Jeżeli urodzą się bliźnięta, na każde z nich otrzymają wspomnianą kwotę.
Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy zmienił się dochód uprawniający do becikowego
Pani Lucyna zamierza złożyć wniosek o becikowe. Słyszała, że zostały podwyższone progi dochodowe uprawniające do zasiłków na dzieci. Czy dotyczy to też jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?
Kryterium dochodowe przy becikowym, który jest drugim obok dodatku do zasiłku świadczeniem związanym z przyjściem na świat dziecka, zostało wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. Od tamtej pory wynosi 1922 zł w przeliczeniu na członka rodziny i taka kwota będzie obowiązywać przynajmniej do 30 października 2015 r. To dlatego że kiedy w 2012 r. zapadała decyzja o podwyższeniu progu uprawniającego do zasiłku na dziecko, becikowe było jeszcze niezależne od wysokości zarobków. A ponieważ kolejny ustawowy termin weryfikacji kryteriów (przeprowadzanej co trzy lata) przypada na przyszły rok, to właśnie wtedy jego kwota może zostać zmieniona.
Podstawa prawna
Art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy jest ten sam sposób liczenia dochodu
Pani Teresa urodziła w lipcu dziecko i będzie składała wniosek o becikowe. Dowiedziała się, że jest ono uzależnione od kryterium dochodowego. Czy przy jego sprawdzaniu stosowane są te same zasady co w przypadku zasiłków na dzieci?
Zarówno w przypadku zasiłku na dziecko, jak i becikowego obowiązuje ta sama definicja rodziny, która określa osoby wchodzące w jej skład i rodzaje dochodów, które są wliczane do kryterium dochodowego. Są to przede wszystkim przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z działalności gospodarczej, która podlega ryczałtowemu podatkowi, oraz te, które nie są obłożone żadnymi należnościami względem urzędu skarbowego. Wobec prowadzących gospodarstwo rolne liczony jest dochód osiągany z hektara przeliczeniowego (kwota jest podawana w obwieszczeniu przez prezesa GUS). Sprawdzanie, czy kryterium jest spełnione, następuje na podstawie wysokości dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, w którym składany jest wniosek o becikowe. To oznacza, że przy wnioskowaniu o jednorazową zapomogę w tym miesiącu lub w październiku potrzebna jest wysokość zarobków z 2012 r., ponieważ do 31 października trwa okres zasiłkowy rozpoczęty 1 listopada 2013 r. Do wniosków składanych od listopada wymagane będzie dołączenie zaświadczenia o ubiegłorocznych dochodach.
Podstawa prawna
Art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy matka musi być pod opieką lekarza
Pani Aleksandra spodziewa się drugiego dziecka. Kiedy po urodzeniu pierwszego starała się o becikowe, musiała przedstawić zaświadczenie, że znajdowała się w trakcie ciąży pod opieką medyczną. Czy ten wymóg nadal obowiązuje?
Zarówno becikowe, jak i dodatek do zasiłku rodzinnego są uzależnione od spełnienia dodatkowej przesłanki. Aby je uzyskać, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, które potwierdzi, że przyszła matka pozostawała pod opieką medyczną od minimum 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Wzór dokumentu określa rozporządzenie ministra zdrowia (powinien je mieć lekarz lub położna). Na zaświadczeniu, którego uzyskanie jest bezpłatne, oprócz wpisania tygodnia ciąży, od którego przyszła matka została objęta opieką, muszą też znaleźć się daty trzech badań, po jednym w każdym trymestrze ciąży. Z wymogu przedstawiania zaświadczenia zwolnieni są opiekunowie prawni i faktyczni oraz osoby, które przysposobiły dziecko.
Podstawa prawna
Art. 9 i 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy jest pomoc dla rodziców adopcyjnych
W sądzie rodzinnym toczy się sprawa o przysposobienie dziecka. Czy osoby starające się o adopcję, którym sąd przyzna prawa rodzicielskie, będą mogły się starać o becikowe i dodatek do zasiłku rodzinnego?
Co do zasady becikowe i dodatek do zasiłku przysługują ojcu lub matce dziecka, a takimi staną się osoby, które je przysposobią. Oba świadczenia mogą też otrzymać opiekun prawny oraz faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie się nim zajmuje i wystąpiła do sądu o adopcję. Jednak w przypadku dodatku do zasiłku trzeba pamiętać, że opiekun faktyczny może otrzymać tę formę wsparcia tylko do momentu ukończenia przez dziecko roku oraz kiedy nie został on wypłacony jego rodzicom lub opiekunowi prawnemu. Z kolei w przypadku becikowego obowiązuje zasada, że gdy dziecko jest objęte opieką prawną, faktyczną lub przysposobione, wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od objęcia opieką lub od adopcji i nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Podstawa prawna
Art. 9 i 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy forma wniosku o becikowe jest dowolna
Rodzicom urodziło się trzecie dziecko. Gdy składali wniosek o becikowe na dwójkę starszych potomków, nie obowiązywał określony wzór wniosku o becikowe. Czy nadal jest dowolność w tym względzie?
Po wprowadzeniu przy ubieganiu się o becikowe kryterium dochodowego ustalony został jednolity wzór wniosku o jednorazową zapomogę. Można go otrzymać w swoim urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej (w zależności od tego, która jednostka zajmuje się przyznawaniem pomocy). Do wniosku oprócz zaświadczenia potwierdzającego objęcie opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu, trzeba dołączyć inne dokumenty, m.in.zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dotyczące wysokości osiągniętego przez nich dochodu, a w przypadku rodziców, którzy są rolnikami, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. Pozostałe to dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i pisemne oświadczenie, że na potomka nie została już pobrana jednorazowa zapomoga przez drugiego z rodziców.
Podstawa prawna
Par. 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).
Czy można otrzymać becikowe od gminy
Czytelniczka wraz z mężem mieszkają w Bydgoszczy. Wkrótce urodzi im się pierwsze dziecko i zamierzają wtedy ubiegać się o świadczenia rodzinne, w tym o becikowe oraz o dodatek do zasiłku z tego tytułu. Czy mogą otrzymać od miasta wsparcie związane z przyjściem na świat potomka?
Samorządy mogą przyznawać własną jednorazową zapomogę, czyli tzw. gminne becikowe. Nie mają jednak takiego obowiązku, więc rodzice powinni sprawdzić, czy ich gmina taką pomoc wypłaca. Ponieważ jest to świadczenie fakultatywne, finansowane z budżetu samorządu, on sam określa w uchwale radnych wysokość becikowego i szczegółowe warunki jego uzyskania. Może to być np. kryterium dochodowe, ale w innej wysokości niż próg uprawniający do rządowego becikowego i dodatku, lub wymóg związany z odpowiednim okresem zamieszkania na terenie gminy. Samorząd może też zdecydować, że swoje świadczenie będzie wypłacał tylko wtedy, gdy podczas jednego porodu przyjdzie na świat więcej niż jedno dziecko.
Podstawa prawna
Art. 22a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).