Błędy w definicjach legalnych oraz niejednoznaczne brzmienie niektórych przepisów lub niejasny charakter pewnych instytucji prawnych. Do tego niewłaściwe formułowanie upoważnień ustawowych do wydania rozporządzenia, niespójności systemowe, a także dość liczne usterki techniczno-redakcyjne. Takie zastrzeżenia do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego ma Rada Legacyjna działająca przy premierze.

Projektowane regulacje mają na celu kompleksowe uregulowanie wielu kwestii prawnych dotyczących artystów zawodowych. Chodzi w szczególności o ustrój i organizację Polskiej Izby Artystów; status i zadania organizacji reprezentatywnych oraz uprawnienia przysługujące tej grupie zawodowej.
Jedną z kluczowych kwestii jest eliminacja problemu niedostosowania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym (szczególnie wysokość i częstotliwość opłacania składek) do specyfiki działalności artystów i twórców.
Resort kultury, który jest autorem projektu, chce zapewnić im pomoc przy opłacaniu składek. W tym celu powstanie specjalny fundusz wsparcia dla najmniej zarabiających osób ze statusem artysty. Głównym źródłem jego finansowania będą pieniądze pozabudżetowe z opłaty reprograficznej. Jeżeli okażą się niewystarczające, uzupełni je dotacja celowa z budżetu państwa.
Resort kultury będzie musiał jednak przeanalizować sporo uwag do projektu, w tym te pochodzące od Rady Legislacyjnej. Jej wątpliwości budzą m.in. liczne błędy w definicjach legalnych (w tym w kluczowym pojęciach jak „artysta zawodowy” czy „zawód artystyczny”). Są one zdaniem RL nie tylko niepełne, ale też niedostatecznie zharmonizowane z przepisami ustaw odrębnych.
Rada zwraca też uwagę na niejasny charakter prawny wydawanego przez organizację reprezentatywną (lub w drugiej instancji przez Polską Izbę Artystów) poświadczenia, które potwierdza (albo odmawia się potwierdzenia) dorobek artystyczny danej osoby. Przepisy nie przesądzają wyraźnie tego, w jakiej formie prawnej poświadczenie to ma być wydane.
Co więcej, w ocenie Rady Legislacyjnej przewidziany w projekcie katalog osób, którym mogą być potwierdzone uprawnienia artysty zawodowego, jest zbyt wąski i dyskryminacyjny. Nie uwzględnia np. pracowników sezonowych.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po konsultacjach