Projektowane regulacje mają na celu kompleksowe uregulowanie wielu kwestii prawnych dotyczących artystów zawodowych. Chodzi w szczególności o ustrój i organizację Polskiej Izby Artystów; status i zadania organizacji reprezentatywnych oraz uprawnienia przysługujące tej grupie zawodowej.
Jedną z kluczowych kwestii jest eliminacja problemu niedostosowania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym (szczególnie wysokość i częstotliwość opłacania składek) do specyfiki działalności artystów i twórców.