Zatrudniamy pracowników administracyjno-biurowych, którzy okresowo wykonują czynności kontrolne na otwartej przestrzeni, przez co ich własna odzież może ulec znacznemu zabrudzeniu. Czy zamiast wydawać im odzież roboczą i ochronną możemy z tego tytułu wypłacać ekwiwalent?
Stosownie do postanowień art. 207 par. 2 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Do tego rodzaju obowiązków należy nieodpłatne dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczają przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Ponadto zgodnie z art. 2377 par. 1 k.p. pracodawca ma obowiązek dostarczać pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach: