W nadchodzącym okresie zasiłkowym będzie obowiązywać wyższy próg dochodów, który pozwala na otrzymywanie pomocy. Wyniesie on 574 zł na członka rodziny lub 664 zł, gdy rodzice mają niepełnosprawne dziecko.
Czy kryterium dochodowe będzie wyższe?
Rodzicom, którzy wychowują troje dzieci, gmina nie przyznała świadczeń ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Dowiedzieli się jednak, że w rozpoczynającym się 1 listopada nowym okresie zasiłkowym próg ten ma się zmienić. Czy zostanie podwyższony?
Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń na dzieci są zmieniane co trzy lata. Ostatnia podwyżka przypadała na 2012 r., więc kolejna powinna nastąpić dopiero w przyszłym roku, ale została podzielona na dwa etapy. W pierwszym, od okresu zasiłkowego rozpoczynającego się 1 listopada 2012 r., progi dochodowe wzrosły z 504 zł do 539 zł na osobę w rodzinie oraz z 583 zł do 623 zł w przypadku, gdy rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko. Drugi etap podwyżki kryterium nastąpi właśnie od listopada tego roku. Progi będą wynosić odpowiednio 574 zł i 664 zł. Te kwoty będą obowiązywać co najmniej do końca tego okresu zasiłkowego, czyli do 31 października 2015 r.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 959).

Czy przekroczenie progu jest dopuszczalne

Czytelniczka będzie składać wniosek o zasiłek na pięcioletnią córkę. Obawia się jednak, że jej dochody mogą być wyższe od ustawowego kryterium. Czy mimo to gmina może jej przyznać świadczenia na dziecko?
Wprawdzie co do zasady prawo do zasiłku jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, to przepisy przewidują wyjątek. Dotyczy on sytuacji, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka przekracza próg o kwotę równą lub niższą od wysokości najniższego zasiłku, który będzie obowiązywał w okresie wypłaty, na który składany jest wniosek. Od 1 listopada najniższy zasiłek będzie nadal wynosił 77 zł, a w związku z tym, że wzrośnie kryterium dochodowe, to maksymalna kwota przekroczenia progu wyniesie 651 zł (574 zł + 77 zł) na osobę w rodzinie lub 741 zł (664 zł + 77 zł), jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Aby rodzice mogli skorzystać z tej możliwości, muszą być uprawnieni do świadczeń w kończącym się okresie zasiłkowym, pod warunkiem, że nie doszło w nim do przekroczenia wysokości kryterium. Jeżeli tak było, w nadchodzącym okresie zasiłkowym ta zasada nie będzie mogła być wobec nich zastosowana, chyba że w związku z podwyższonym kryterium ich dochody okażą się od niego niższe.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy liczą się zarobki z poprzedniego roku
Pan Karol będzie starał się o świadczenia na dziecko, które urodziło się w sierpniu. Czy składając o nie wniosek, powinien podać dochody swoje oraz żony, które osiągnęli w 2013 r.?
Aby sprawdzić, czy rodzina spełnia ustawowe kryterium, konieczne jest podanie przez jej członków przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który składany jest wniosek. Przy ubieganiu się o świadczenia na ten rozpoczynający się w listopadzie, potrzebna będzie wysokość dochodu z 2013 r. Jednak w związku z tym, że od ubiegłego roku mogło dojść do jego zmiany, przepisy przewidują stosowanie specjalnej procedury, która pozwala na jego uaktualnienie. Jeżeli członek rodziny lub osoba ucząca się nie ma już dochodu, który osiągała w 2013 r., zostanie on potraktowany przez gminę jako utracony i nie będzie uwzględniany. Natomiast w sytuacji uzyskania dochodu, którego nie było w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, zostanie on powiększony o tę kwotę z miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym po raz pierwszy został osiągnięty. Ponadto dochód uzyskany w roku poprzedzającym okres zasiłkowy jest też zawsze dzielony przez faktyczną liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany, a nie przez liczbę miesięcy w roku.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 2 i 2a, art. 5 ust. 4–4b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy dochód jest pomniejszany o podatek
Rodzice wychowujący trójkę dzieci będą składać wniosek o zasiłek rodzinny. Czy osiągany przez nich dochód będzie pomniejszony o podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne?
Zgodnie z ustawą dochód członków rodziny, który jest brany pod uwagę przy sprawdzaniu, czy spełnione jest kryterium dochodowe, to przede wszystkim przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest on pomniejszany o koszty uzyskania przychodu, podatek, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Następnym rodzajem dochodu jest ten osiągany w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i też są od niego odejmowane wspomniane wyżej należności. Dochodem jest też zarobek, który w ogóle nie podlega opodatkowaniu (rodzaje są wymienione w przepisach). Od dochodu odliczane są też alimenty świadczone na rzecz innych osób.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy wszystkie dzieci należą do składu rodziny
Pani Katarzyna mieszka z mężem i trójką dzieci, przy czym najstarsza, pełnoletnia córka ma własnego potomka. Zarówno ona, jak i jej córeczka pozostają na ich utrzymaniu. Czy starając się o zasiłek na dwójkę młodszych dzieci, rodzice mogą podać je jako członków rodziny, co pozwala podzielić dochód przez większą liczbę osób?
Przepisy zaliczają do rodziny małżonków, rodziców dzieci, opiekunów faktycznych i pozostające na ich utrzymaniu dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz te, które już osiągnęły ten wiek, ale w związku z posiadaniem orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności przyznane zostało na nie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, potomka pozostającego w związku małżeńskim i pełnoletniego dziecka, które ma swoje dziecko. Czytelniczka nie może więc wliczyć do rodziny córki ani wnuczki. Córka jako tworząca odrębną dwuosobową rodzinę powinna oddzielnie starać się o zasiłek na swoje dziecko. I uwaga! Osoba, która według ustawowej definicji należy do rodziny, ale przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, również nie będzie uwzględniana.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 16 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy strata pracy obniży dochód
Pracodawca nie przedłużył czytelniczce umowy o pracę i od dwóch miesięcy jest bezrobotna. Do tej pory nie otrzymywała zasiłku na dwójkę dzieci, bo wspólne dochody jej i męża powodowały przekroczenie kryterium. Czy teraz, gdy nie otrzymuje już wynagrodzenia, będzie mogła uzyskać świadczenia na dzieci?
Lista okoliczności, w których dochody mogą być uznane za utracone, jest określona w przepisach i należy do nich przede wszystkim utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. O ile pod tym pojęciem jest rozumiane wykonywanie pracy m.in. na podstawie stosunku pracy, umowy o pracę nakładczą, na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia i o dzieło, to jako utracony nie jest traktowany brak dochodu pochodzącego z tego ostatniego źródła. Ponadto do katalogu dochodów utraconych zalicza się też rozpoczęcie urlopu wychowawczego, utrata zasiłku albo stypendium dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, w tym rodzinnej i socjalnej, ale już nie takiej przyznanej rolnikowi, który przekazał lub wydzierżawił gospodarstwo. Kolejnym dochodem utraconym jest wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie, jeżeli powodem tego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, zaprzestanie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługiwały po utracie pracy, brak świadczeń alimentacyjnych spowodowany śmiercią osoby zobowiązanej do ich płacenia.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 23 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy jest określona lista dochodów uzyskanych
Pani Agnieszce kończy się w październiku urlop wychowawczy i będzie wracać do pracy. Czy jej wynagrodzenie zostanie potraktowane jako dochód uzyskany i będzie uwzględniane przy obliczaniu kryterium dochodowego?
Katalog dochodów uzyskanych jest wyszczególniony w przepisach i zawiera przeciwstawne sytuacje do tych, w których następuje ich utrata, z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych. Uzyskanie dochodu powoduje więc m.in. zakończenie urlopu wychowawczego, rozpoczęcie pracy lub otrzymywanie takich świadczeń jak emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, a także rozpoczęcie lub wznowienie działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 24 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).