Mamy dobrą wiadomość dla tych pracodawców, którzy udzielając urlopu, nie zawsze zważają na to, że przynajmniej jedna jego część musi trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 ust. 1 kodeksu pracy).

Powołując się na stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie – co ważne potwierdzającej kodeksowy obowiązek – pracodawcy pytali, czy w razie kontroli za jego naruszenie grozi grzywna. Eksperci w poprzednim numerze dodatku Kadry i Płace (w tekście „Urlop krótszy niż 14 dni? Spokojnie, grzywny i tak za to nie będzie”; DGP nr 150 z 29 lipca 2021 r.) byli jednomyślni: grzywny nie będzie, bo nie jest to wykroczenie. Od dawna bowiem panuje konsensus, że mimo art. 162 k.p. pracownik może korzystać z krótszych urlopów, a pracodawca nie jest zagrożony sankcją z tego tytułu.
Nie zgodził się z tym jednak Główny Inspektorat Pracy. Z wykładni zaprezentowanej przez inspekcję na łamach DGP wynikało wprost odwrotnie, że nieudzielenie urlopu w kodeksowy sposób stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone grzywną. Po naszej publikacji Główny Inspektorat Pracy zmienił jednak zdanie i zmodyfikował swoje stanowisko. ©℗

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 30 lipca 2021 r. w sprawie udzielania pracownikom urlopów trwających krócej niż 14 dni (wydane dla DGP)

W odniesieniu do stanowiska PIP przedstawionego w publikacji „Urlop krótszy niż 14 dni? Spokojnie, grzywny i tak za to nie będzie” w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 lipca br., które znalazło się w piśmie wewnętrznym adresowanym do rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Pracy od Departamentu Prawnego tejże instytucji z 19 lipca 2021 r. w sprawie dotyczącej podziału urlopu wypoczynkowego na części (UNP: GIP-21-38446), niniejszym Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy modyfikuje zawarte w przedmiotowym piśmie sformułowanie, iż „nieudzielenie pracownikowi co najmniej jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych stanowi wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy” poprzez wskazanie, że „wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy stanowi nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiar tego urlopu”. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w literaturze prawniczej i akceptowanym przez Państwową Inspekcję Pracy „nadmierne rozdrobnienie urlopu udzielanego na wniosek pracownika nie stanowi wykroczenia przeciwko jego prawom”, jest jednak sprzeczne z treścią art. 162 Kodeksu pracy, który wprost wskazuje, iż „(…) co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”.
Podsumowując, nieudzielenie pracownikowi co najmniej jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika.