Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał sprawę firmy, która 15 stycznia 2015 r. złożyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wniosek o wypłatę dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2014 r. Okazało się jednak, że wcześniej, bo 22 października 2014 r., fundusz wezwał pracodawcę do zwrotu dofinansowania za jednego z pracowników za lipiec 2014 r. Firma odebrała wezwanie 29 października 2014 r., a trzymiesięczny termin na oddanie pieniędzy mijał 29 stycznia 2015 r. (ostatecznie do ich zwrotu doszło 18 lutego 2015 r.). Następnie prezes PFRON wszczął 5 maja 2015 r. postępowanie administracyjne, a decyzją z 18 września tego samego roku odmówił pracodawcy wypłacenia dopłat za grudzień 2014 r.
Podstawę do wydania tego rozstrzygnięcia stanowiły dwa przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573). Artykuł 26a ust. 8 przewiduje, że jeśli pracodawca ma zaległości wobec funduszu przekraczające 100 zł, prezes PFRON wydaje decyzję o wstrzymaniu dofinansowania do czasu ich uregulowania. Z kolei art. 26a ust. 9 mówi, że jeżeli zaległości nie zostaną uiszczone do 31 stycznia roku przypadającego po tym, za który firmie przysługują subsydia płacowe, wydawana jest decyzja o odmowie wypłacania dopłat za okres objęty decyzją o ich wstrzymaniu.