Uczestnik programu pracowniczych planów kapitałowych w związku z dwukrotną zmianą zatrudnienia ma już trzy rachunki PPK. Chciałby jednak, aby wszystkie jego oszczędności były na jednym. Czy pracodawca jest zobowiązany do pośredniczenia w transferze pieniędzy między rachunkami PPK pracownika?

Tak, ale tylko w dwóch sytuacjach. Pierwsza to złożenie pracodawcy przez nowo zatrudnionego pracownika oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Druga to zmiana przez pracodawcę instytucji finansowej zarządzającej PPK w jego firmie.
Jeśli nowy pracownik był u poprzedniego pracodawcy uczestnikiem programu, jest zobowiązany do złożenia nowemu pracodawcy oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Musi to zrobić w ciągu siedmiu dni po upływie 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął mu termin trzech miesięcy zatrudnienia (90 dni) w nowej firmie. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy. Pracodawca po otrzymaniu takiego oświadczenia i niezwłocznie po zawarciu w imieniu i na rzecz tego pracownika umowy o prowadzenie PPK powinien poinformować go o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową, w wyniku której jego dotychczasowe oszczędności zgromadzone w programie zostaną przekazane na jego nowy rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą ten pracodawca zawarł w jego imieniu umowę o prowadzenie planu.
Pracownik może jednak nie zgodzić się na złożenie przez pracodawcę tego wniosku i ma na to siedem dni od otrzymania informacji od pracodawcy. W przypadku nieotrzymania sprzeciwu od pracownika należy uznać, że wyraził on zgodę na transfer, co zobowiązuje pracodawcę do złożenia wniosku o wypłatę transferową. Jeżeli pracownik sprzeciwi się takiemu transferowi, środki zgromadzone na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK pozostaną na nim (na nich) do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.
Złożenie przez pracownika oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK po terminie zwalnia pracodawcę z obowiązku pośredniczenia w transferze jego środków.
Podobnie wygląda to w sytuacji zmiany przez pracodawcę instytucji finansowej zarządzającej PPK w jego firmie. Pracodawca, który wypowiedział dotychczasowej instytucji finansowej umowę o zarządzanie PPK (wcześniej zawarł tę umowę z inną instytucją finansową), powinien zawrzeć z nową instytucją umowę o prowadzenie planów w imieniu wszystkich osób będących już uczestnikami PPK w jego firmie. Pracodawca ma siedem dni (od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową) na poinformowanie pracowników o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową, a każdy pracownik ma siedem dni, aby sprzeciwić się temu transferowi (pisemnie zawiadomić pracodawcę o braku zgody na transfer). Złożenie sprzeciwu będzie oznaczało, że oszczędności pracownika zgromadzone na rachunku PPK prowadzonym przez dotychczasową instytucję finansową pozostaną na tym rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Niezłożenie lub złożenie po terminie takiego sprzeciwu będzie oznaczało, że pracownik godzi się na transfer swoich oszczędności.
Należy podkreślić, że uczestnik programu posiadający więcej niż jeden rachunek PPK może dokonywać transferu swoich oszczędności między tymi rachunkami również samodzielnie, składając odpowiednie dyspozycje bezpośrednio instytucji finansowej. Może to robić wielokrotnie, w dowolnie wybranym przez siebie terminie.
Więcej na temat PPK na Mojeppk.pl i pod nr. telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html