Rozporządzenie zostało wczoraj podpisane przez ministra i trafiło do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
Dyrektorzy szkół do końca lipca mają czas na dokonanie korekt wniosków składanych do samorządów o udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć wspomagających. Będą one organizowane z uwagi na zaległości związane z prowadzeniem nauki zdalnej. Zajęcia wspomagające mają się rozpocząć już od 2 września i mają potrwać maksymalnie do 22 grudnia 2021 r. Na ten cel rząd przeznaczył 187 mln zł. Z uwagi na okres wakacyjny dyrektorzy zostali zwolnieni z obowiązku skonsultowania tego dokumentu z radą pedagogiczną. Nowelizacja daje też szansę na złożenie wniosku przez te placówki, które nie zrobiły tego do 25 czerwca 2021 r.
Nowelizacja doprecyzowuje niektóre przepisy, które budziły wątpliwości. Rozstrzyga, że w przypadku szkoły podstawowej, w której klasy IV–VIII liczą więcej niż 59 uczniów, ale klasa IV liczy mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej pięciu uczniów. W pozostałych przypadkach wciąż będzie obowiązywała zasada, że liczba uczniów na zajęciach powinna wynosić co najmniej 10 (inaczej klasy mogą być łączone). W placówkach poniżej 60 uczniów grupa uczniów poszczególnych oddziałów może mieć zajęcia wspomagające, jeśli już zbierze się grupa co najmniej pięciu uczniów (nie będzie konieczności łączenia klas).
W nowelizacji znalazł się też przepis nakładający m.in. na właścicieli prywatnych placówek, którzy też będą korzystać z tej dotacji, obowiązek rozliczenia się z wydatkowania tych środków z organem udzielającym dotacje do 31 stycznia 2022 r.
Wczoraj do konsultacji społecznych trafił też projekt nowelizacji prawa oświatowego, który m.in. zwiększa uprawnienia kuratorów oświaty nad dyrektorami szkół. Ci ostatni za niewykonywanie zaleceń pokontrolnych mogą nawet stracić posadę (niezależnie od tego, czy z takim wnioskiem zgodzi się bądź nie samorząd). Zmieni się też skład komisji konkursowej przy wyborze dyrektora placówki oświatowej. Przedstawiciel kuratora oświaty będzie miał większy wpływ na wybór komisji, bo będzie miał pięć głosów, a nie jak obecnie trzy.