Dofinansowanie do wynagrodzeń dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP. Odpowiadamy na pytania czytelników.

Wrzesień 2019 r. albo 2020 r.

Chciałbym uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne, ale niejasne są dla mnie przepisy dotyczące spadku przychodu. Do których miesięcy mogę porównać przychód z listopada 2020 r. – marca 2021 r.?
Nowelizacja specustawy o COVID-19 pozwala prowadzącym na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą oznaczoną kodem 47.11.Z albo 47.19.Z na terenie jednostek systemu oświaty na otrzymanie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników. Warunkiem jest, aby działalność oznaczona kodem PKD była dla nich przeważająca na 30 września 2020 r.
Kolejnym warunkiem jest spadek przychodu w rozumieniu prawa podatkowego. Trzeba podkreślić, że spadek ten musiał nastąpić z powodu epidemii. Wymóg ten zostanie uznany za spełniony, jeśli przychód był niższy o co najmniej o 40 proc. w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. Oznacza to, że do przedsiębiorcy należy wskazanie, z którym miesiącem (wrześniem 2019 r. albo wrześniem 2020 r.) dokonuje porównania przychodu z miesięcy, w których obowiązywał lockdown.

Tylko oświadczenie

Prowadzę sklepik w szkole. Słyszałem, że do wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń i inną pomoc muszę dołączyć umowę najmu ze szkołą. Czy to prawda?
Nie, do wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń, a także inne formy pomocy (np. świadczenie postojowe), należy dołączyć jedynie oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że pracownik związany był przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak widać, nie jest wymagana umowa najmu ani nawet oryginał zaświadczenia, że umowa taka istnieje. Wystarczy, że przedsiębiorca oświadczy, że takie zaświadczenie posiada.

Zwrot pomocy i odpowiedzialność karna

Chciałbym ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP na podstawie przepisów najnowszej tarczy antykryzysowej. Jakie grożą konsekwencje za złożenie nieprawdziwych oświadczeń? Słyszałem, że są kary.
Przedsiębiorca ubiegający się o taką pomoc musi złożyć oświadczenia o posiadaniu zaświadczenia o związaniu umową najmu, prowadzeniu działalności o określonym kodzie oraz spadku przychodów. Jeśli którekolwiek z nich okaże się fałszywie złożone, to przedsiębiorcy grozi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń oraz konieczność zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.
Podstawa prawna
• art. 15 gga1 z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162) – w brzmieniu obowiązującym od 23 lipca 2021 r.