Ekwiwalent nie będzie jej przysługiwał, ponieważ nauczycielka nadal będzie zatrudniona w tej szkole. Zgodnie z art. 66 ust. 2 Karty nauczyciela (dalej: KN) ekwiwalent pieniężny przysługuje wyłącznie w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego. Z pytania wynika, że stosunek pracy nauczycielki w przyszłym roku szkolnym nie będzie rozwiązany. Nadal będzie ona pracować w tej samej placówce, tylko że nie na stanowisku dyrektora. Oznacza to, że nie będzie jej można wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Prawidłowym rozwiązaniem będzie natomiast udzielenie urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 66a ust. 3 KN. Przepis ten nakazuje stosować odpowiednio do dyrektora szkoły przepisy dotyczące przesunięcia urlopu.
Zgodnie z art. 64 ust. 2a KN dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. W przypadku kończenia przez dyrektora szkoły kadencji należy również zastosować art. 66 ust. 5a i 5b KN, zgodnie z którym nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Przy czym przepis ten stosuje się odpowiednio do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. Dyrektor kończący kadencję nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zajmowania stanowiska dyrektora, tj. 35 : 12 x 8 = 23,33 (po zaokrągleniu 24 dni).
Podsumowanie
Dyrektor, który nadal zatrudniony jest w placówce, w której pełnił funkcję, nie może domagać się skutecznie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Podstawa prawna
art. 64 ust. 2a, art. 66 ust. 2, 5a i 5b, art. 66a ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. ‒ Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 4)