Już szósty kwartał z rzędu wśród przedsiębiorców w Polsce panuje umiarkowany optymizm. Najlepsze perspektywy zatrudnienia w nadchodzących trzech miesiącach odnotowano
dla sektorów Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy. Na tle przebadanych przez ManpowerGroup 65 tys. firm z 42 krajów optymizm polskich pracodawców jest nieznaczny.

Warszawa, 9 września 2014 r. – Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce pozostają umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +6%. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym wynik wzrósł o 2 punkty procentowe.

Spośród 751 przebadanych w Polsce pracodawców, 13% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 8% zamierza redukować etaty a 73% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale. 

– Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Niepewna sytuacja na Ukrainie nie spowolniła tego tempa, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup  w Polsce. – Pracodawcy coraz częściej podejmują decyzje o powiększaniu swoich zespołów. Po wakacjach możemy wprawdzie spodziewać się zmniejszenia liczby ofert sezonowych, jednak nie wpłynie to na ogólny kształt rynku pracy, którego kondycję możemy ocenić jako umiarkowanie optymistyczną. Przyszła sytuacja wygląda zatem zachęcająco i liczymy na jej dalszy dynamiczny rozwój, – dodaje Iwona Janas. 

W IV kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektorów Transport/Logistyka/Komunikacja +15 % a także Handel detaliczny i hurtowy +14%. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż Produkcja przemysłowa oraz Restauracje/Hotele, +10% dla obu. Pozytywny trend widać też w sektorze Budownictwo, który uzyskał wynik +7%, a także Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo z prognozą netto zatrudnienia +6%. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla sektora Kopalnie/Przemysł wydobywczy -10%, zaś prognozy netto zatrudnienia dla branż Instytucje sektora publicznego oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi wynoszą -1% dla obu. 

– Polska nadal jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów. Dobra sytuacja, którą obserwujemy na rynku pracy i którą potwierdzają wyniki Barometru Manpower będzie się utrzymywała. Odnotowujemy poprawę prognoz dotyczących zatrudnienia, zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, – zauważa Iwona Janas. – Przewidujemy, że zapotrzebowanie na specjalistów w sektorach takich, jak TSL, handel i produkcja przemysłowa pozostanie wysokie. Znalezienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach staje się coraz trudniejsze. Spodziewamy się zatem, że przedsiębiorcy coraz częściej będą sięgać po doradztwo oraz wsparcie wyspecjalizowanych agencji zatrudnienia, – komentuje Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.
W porównaniu z III kwartałem 2014 r. polepszenie prognoz a nastąpiło w siedmiu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 9 punktów procentowych, odnotowano dla branży Restauracje/Hotele. Prognoza wzrosła też w sektorach Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi oraz Handel detaliczny i hurtowy, odpowiednio o 5 i 3 punkty procentowe. Spadek prognozy odnotowano w trzech sektorach, najwyższy dla Produkcji przemysłowej oraz Instytucji sektora publicznego, odpowiednio o 5 i 4 punkty procentowe.

W ujęciu rocznym prognozy są wyższe w sześciu z 10 badanych sektorach. Najwyższy wzrost, o 11 punktów procentowych, odnotowano dla sektora Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi. Poprawie uległa również prognoza dla sektorów Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, o 6 punktów procentowych, a także Restauracje/Hotele i Transport/Logistyka/Komunikacja, o 4 punkty procentowe dla obu. Spadek prognozy odnotowano dla czterech sektorów, najwyższy dla Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, odpowiednio o 8 i 6 punktów procentowych. W pięciu z sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2014 r.
jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższe wyniki uzyskano dla regionów Północnego i Południowego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +11% i +8%. Umiarkowanie wysokie prognozy odnotowano również dla regionów Północno-Zachodniego +6% 

i Centralnego +4%. Najniższy wynik uzyskano dla regionu Południowo-Zachodniego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi 0%. W porównaniu z wynikami dla III kwartału 2014 r. prognoza zatrudnienia wzrosła w trzech z sześciu badanych regionach. Najwyższy wzrost odnotowano w regionach Południowym i Północnym, odpowiednio o 5 i 4 punkty procentowe. W regionie Południowo-Zachodnim prognoza spadła o 9 punktów procentowych, a w regionie Centralnym o 3 punkty procentowe. Prognoza uzyskana dla regionu Wschodniego pozostaje na zbliżonym do poprzedniego kwartału poziomie.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w trzech z sześciu badanych regionach. Prognoza najbardziej wzrosła w regionach Północnym i Pólnocno-Zachodnim, odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych. Nieznaczny wzrost, o 3 punkty procentowe, nastąpił również w regionie Południowym. Największy spadek prognoz odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim i Wschodnim, o 3 punkty procentowe dla obu. W regionie Centralnym prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie w porównaniu rok do roku.
W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2014 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa . Dla pracodawców ze wszystkich tych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej optymistyczne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +12% i +10%. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +5%, co wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców. Najniższy wynik uzyskano dla małych firm, dla których prognoza wyniosła +1%. 

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 36 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 15 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 25. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 29 rynkach a osłabienie na 12. 

Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+46%), na Tajwanie (+40%) i w Nowej Zelandii (+26%). Państwa, w których prognoza dla IV kwartału 2014 r. jest negatywna to: Hiszpania (-4%), Włochy (-3%), Czechy, Irlandia (-2% dla każdego) i Finlandia (-1%). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup. Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 27. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich
badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla IV kwartału 2014 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 17 a 29 lipca 2014 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.