Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
Na równi z wypadkiem przy pracy w zakresie uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: