W opisywanej sytuacji szczególne znaczenie będzie miał art. 124 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Wynika z niego, że pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności oraz narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w innego rodzaju mieniu powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.
Przyczyny niezależne trzeba udowodnić