Rząd chce wprowadzić stały dodatek emerytalny dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Tak wynika z założeń do projektu ustawy o OSP, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. – Niejeden rząd takie obietnice składał, my ją zrealizujemy – mówił jeszcze kilka dni temu w Sejmie Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

To faktycznie nie pierwszy pomysł na uregulowanie tej kwestii. W sejmowej zamrażarce utknęły senacki projekt ustawy o dodatku do emerytury osób, które przez co najmniej 20 lat były czynnymi członkami OSP, a także obywatelski projekt ustawy zakładający, że dodatki do emerytury miałyby otrzymywać osoby, które przez co najmniej 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej OSP. Pisaliśmy o tym m.in. w DGP nr 3/2020 i nr 240/2020.
Z opublikowanych założeń do rządowego projektu wynika, że ma on kompleksowo uregulować kwestie świadczeń dla tej grupy. Projektodawcy tłumaczą, że w całym kraju jest obecnie ponad 200 tys. strażaków OSP, którzy mają uprawnienia do działań ratowniczych. Jest to najliczniejsza grupa działająca na rzecz społeczności lokalnych i wykonująca zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przypisanej gminom. Mimo to brakuje kompleksowych przepisów rangi ustawowej regulujących warunki, jakie powinny spełniać jednostki straży, by uczestniczyć w działaniach ratowniczych. W szczególności, jak wskazują projektodawcy, powinno to dotyczyć tych OSP, które wspierają Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
Nowa ustawa ma to zmienić. W jaki sposób?
Po pierwsze, rząd chce wprowadzić świadczenia (dodatki po osiągnięciu wieku emerytalnego) dla ratowników z 25-letnim stażem z tytułu czynnego członkostwa w OSP. Projektodawcy tłumaczą to ważnym interesem społecznym i potrzebą uhonorowania działalności prowadzonej przez te osoby. Po drugie, projekt ma uregulować kwestie odszkodowań dla strażaków ochotników, którzy uczestnicząc w akcji doznali uszczerbku na zdrowiu lub ponieśli szkodę materialną, oraz dla członków ich rodzin, w sytuacji gdy np. któryś z nich zginął podczas udziału w akcji ratowniczej.
Zgodnie z projektowanymi przepisami ratownik OSP, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku w związku z działaniami ratowniczymi, ma otrzymać pomoc. Za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, będzie mu przysługiwać rekompensata pieniężna. Projektowana ustawa ma też uregulować kwestie rekompensat za poniesione straty z tytułu nieobecności w pracy ratownika OSP, który wykonywał zadania na rzecz ochrony ludności.
Ma on też otrzymywać ekwiwalent pieniężny m.in. za uczestnictwo w działaniach oraz akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (PSP) oraz szkoleniach organizowanych przez PSP lub gminę. Wysokość ekwiwalentu będzie ustalana przez radę gminy w drodze uchwały. Co więcej, projektowana ustawa ma zapewnić strażakom-ochotnikom ochronę (przewidzianą w kodeksie karnym) jak dla funkcjonariuszy publicznych.
Rząd planuje przyjąć nowe przepisy jeszcze w tym kwartale.
Etap legislacyjny
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów