1/5 wynagrodzenia jako jednorazowe odszkodowanie za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie w takiej formie przysługuje funkcjonariuszom MSW, ABW, AW i CBA.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą przewidziane jest jednorazowe odszkodowanie dla funkcjonariusza lub jego rodziny. Świadczenie wypłacane jest w razie wypadku lub choroby wywołanej warunkami służby. Świadczenie zostanie wypłacone także w sytuacji, w której funkcjonariusz zmarł w ciągu 3 lat od wypadku.

Odszkodowania nie dostaną osoby, które doznały wypadku w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania pracy. Funkcjonariusz może się jednak ubiegać o nie, jeśli w trakcie drogi do pracy wszczął interwencję, w trakcie której uległ wypadkowi lub w trakcie drogi do pracy na polecenie przełożonego (np. podczas dyżuru domowego).

Według przepisów jednorazowe odszkodowanie wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, ogłaszane obwieszczeniem Prezesa GUS, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. W wyjątkowej sytuacji minister spraw wewnętrznych może przyznać wyższe świadczenie. Odszkodowanie pobierane przez małżonka lub dziecko wyniesie 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Inni członkowie rodziny mogą liczyć na 9-krotność. Ustawa reguluje także kwestię mienia utraconego z powodu wykonywania pracy.

Reklama

"Rozwiązanie to zapewni funkcjonariuszom jednakowe świadczenia odszkodowawcze, niezależne od posiadanego stanowiska, stopnia i rodzaju służby" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Strażacy w służbie kandydackiej mają prawo do odszkodowania jeżeli ponieśli szkodę w mieniu lub w zdrowiu. W przypadku śmierci kandydata odszkodowanie będzie wypłacane w ten sam sposób, co w przypadku osoby pracującej.

"Obowiązujące dotychczas przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.) były stosowane odpowiednio do funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych. Przedmiotowa ustawa ma zastąpić te przepisy wzorując się na regulacjach dotyczących powszechnego systemu świadczeń przysługujących w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych zawartych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych" - informuje Kancelaria Prezydenta.