Spółka została objęta przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 1 stycznia 2021 r. Według stanu na ten dzień prowadziła pracowniczy program emerytalny (PPE), uprawniający ją do niewdrożenia PPK. Ostatnio jednak poziom partycypacji w PPE uległ obniżeniu. Czy powoduje to, że spółka ma obowiązek uruchomienia PPK?

Obowiązek wdrożenia PPK przez spółkę zależy od tego, ile osób zatrudnionych będzie 1 lipca br. uczestniczyć w prowadzonym przez nią PPE. Jeśli według stanu na ten dzień poziom partycypacji w PPE będzie niższy niż 25 proc., spółka będzie miała obowiązek uruchomienia PPK. Wynika to z art. 133 ust. 2 pkt 5 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK).
W art. 133 ust. 1 ustawy o PPK przyjęto, że jej przepisów może nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie objęcia go przepisami ustawy o PPK (w przypadku spółki, o której nowa w pytaniu, 1 stycznia br.) prowadził PPE, w którym uczestniczyło co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych w tym podmiocie, oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. W przypadku łącznego spełnienia tych przesłanek podmiot zatrudniający mógł nie wdrażać PPK. Zależało to od jego decyzji. Jeśli chciał, mógł uruchomić PPK.
Artykuł 133 ustawy o PPK, przewidujący uprawnienie podmiotu zatrudniającego do niewdrażania PPK z uwagi na prowadzenie PPE, jest zawarty w przepisach przejściowych. Z tego zwolnienia nie może skorzystać nowy podmiot zatrudniający, uruchamiający PPK po okresie przejściowym na zasadach ogólnych.
Omawiane zwolnienie ze stosowania przepisów ustawy o PPK nie jest bezterminowe. W art. 133 ust. 2 ustawy o PPK przyjęto, że przestaje ono obowiązywać, w związku z czym podmiot zatrudniający musi stosować przepisy ustawy o PPK począwszy od dnia:
  • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,
  • ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5 proc. wynagrodzenia,
  • likwidacji PPE,
  • opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego bądź
  • następującego po 1 stycznia lub 1 lipca danego roku, jeśli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych w tym podmiocie.
Poziomu partycypacji w PPE nie trzeba zatem monitorować na bieżąco. Konieczne jest jednak sprawdzanie go według stanu na 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Chodzi tu o partycypację w PPE osób zatrudnionych, zgodnie z definicją „osób zatrudnionych” zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK, czyli nie tylko pracowników (z wyłączeniem m.in. młodocianych), ale także np. zleceniobiorców podlegających z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W liczbie osób zatrudnionych, które są uczestnikami PPE, nie należy uwzględniać tych, które kiedykolwiek przystąpiły do programu PPE i na dzień dokonywania weryfikacji nie są już zatrudnione w danym podmiocie.
W przypadku opisanym w pytaniu, jeśli partycypacja w PPE prowadzonym w spółce według stanu na 1 lipca br. będzie mniejsza niż 25 proc. osób zatrudnionych, zwolnienie spółki z obowiązku wdrożenia PPK przestanie obowiązywać od dnia następującego po tym dniu. Spowoduje to, że począwszy od tej daty spółka będzie zobowiązana – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy – zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK oraz nie później niż na 10 roboczych przed upływem tego terminu umowę o zarządzanie PPK. ©℗
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.