URLOPY
Tylko zatrudnionym na umowę o pracę przysługują urlopy i tylko takie osoby w świetle kodeksu pracy (dalej: k.p.) korzystają z tego uprawnienia. Chociaż w popularnym rozumieniu zleceniobiorca lub przedsiębiorca także przebywają „na urlopie macierzyńskim”, to w rzeczywistości jest to czas, za który pobierają zasiłek macierzyński lub za który w przypadku urlopu wychowawczego są tylko opłacane składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.