Czy osoby 55+, które nie zapisały się do PPK w czasie, gdy pracodawca zawierał umowę o prowadzenie programu, mogą jeszcze do niego przystąpić?

Tak. Osoby 55+, które nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego – w związku z czym pracodawca nie zapisał ich do tego programu – mogą taki wniosek złożyć w każdej chwili. Po jego otrzymaniu pracodawca powinien niezwłocznie zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz takiej osoby, aby umożliwić jej jak najszybsze rozpoczęcie oszczędzania.

Osoby zatrudnione, które ukończyły 55. rok życia i nie skończyły jeszcze 70 lat, nie są objęte (tak jak osoby młodsze) autozapisem do PPK. To oznacza, że mogą być zapisane do programu wyłącznie na swój wniosek. Zdarza się, że osoby te pochopnie rezygnują z uczestnictwa w programie, uważając, że oszczędzanie w PPK ze względu na jego ograniczoną długość nie zmieni znacząco ich sytuacji na emeryturze. Innymi słowy, że dla nich na oszczędzanie w tym programie jest już za późno.
Osoby te nie mają jednak racji. Nawet jeśli nie odłożą tyle, aby oszczędności te stanowiły znaczący dodatek do ich świadczenia po zakończeniu aktywności zawodowej, zawsze mogą wykorzystać je na inne istotne dla siebie potrzeby. I to w każdej praktycznie chwili. Bo choć celem PPK jest budowanie oszczędności, które mają stanowić finansowe zabezpieczenie osób zatrudnionych po zakończeniu ich aktywności zawodowej, nie oznacza to, że uczestnik programu musi czekać do określonego wieku albo do przejścia na emeryturę, aby ze zgromadzonych pieniędzy skorzystać.
Uczestnik PPK może wypłacić zgromadzone przez siebie oszczędności w każdej chwili. Oczywiście ze względu na cel tego programu ustawodawca najkorzystniejsze warunki wypłaty oszczędności przewidział dla wypłat dokonywanych po 60. roku życia. Jeśli pracownik zdecyduje się wypłacić pieniądze w co najmniej 120 ratach (z wyjątkiem 25 proc. środków, które może wypłacić jednorazowo) lub całość zgromadzonych oszczędności wypłaci w co najmniej takiej liczbie rat, nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych. Jeśli jednak będzie chciał skorzystać z tych pieniędzy szybciej, od zysków przypadających na 75 proc. środków taki podatek będzie musiał już zapłacić.
W przypadku gdy oszczędności z rachunku PPK zdecyduje się wypłacić osoba niemająca jeszcze 60 lat (czyli dokonać tzw. zwrotu), musi liczyć się z tym, że otrzyma je pomniejszone o:
  • podatek od zysków kapitałowych,
  • środki pochodzące z dopłat od państwa (wpłaty powitalnej i dopłat rocznych), które miały stanowić premię za długoterminowe oszczędzanie,
  • 30 proc. środków pochodzących z wpłat pracodawcy – informacje o tych kwotach zostaną zapisane na ich kontach emerytalnych w ZUS.
Warto też wiedzieć, że ustawa o PPK przewiduje sytuacje, w których nawet osoba młodsza będzie mogła wypłacić te pieniądze bez żadnych pomniejszeń. Chodzi tu o możliwość sfinansowania wkładu własnego przy kredycie hipotecznym oraz wykorzystanie oszczędności PPK w razie poważnego zachorowania swojego lub osób najbliższych (małżonka lub dziecka). Z tej pierwszej możliwości pracownik 55+ nie skorzysta, gdyż wypłata na cele mieszkaniowe przeznaczona jest dla osób, które nie skończyły 45 lat. Z wypłaty w przypadku poważnego zachorowania może natomiast skorzystać każdy uczestnik PPK, bez względu na wiek. Na ten cel może on wykorzystać do 25 proc. swoich oszczędności. Co istotne, wypłaty z PPK środków w związku z poważnym zachorowaniem uczestnik PPK może dokonywać wielokrotnie, przy czym jedno ze zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania” (jednej osoby) może uzasadniać jedną wypłatę z rachunku PPK.©℗
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.